Th?i ?i?m này m? nên cho bé b?t ??u ?n d?m ho?c b? sung thêm s?a công th?c ?? bé làm quen v?i nhi?u th?c ?n khác ngoài s?a m?. Tuy nhiên, h? tiêu hóa c?a tr? trong giai ?o?n này còn non n?t, m? nên ch?n các lo?i th?c ph?m cung c?p ??y ?? ch?t dinh d??ng cho bé, d? tiêu hóa, d? h?p th?. M? có th? tham kh?o th?c ??n cho bé t? 6-12 tháng tu?i c?a m? Oral nhé!

Bé 6 tháng tu?i

Trong tháng này, ?? bé b?t ??u làm quen v?i ch? ?? ?n d?m, m? nên cho bé ?n 1 b?a/1 ngày ? 2 tu?n ??u tiên, th?c ph?m ch? y?u c?a bé trong giai ?o?n này v?n là s?a m?

2 tu?n ??u:

Sáng: S?a m? ho?c s?a công th?c, cho bé bú 3 l?n ho?c theo l?ch bình th??ng c?a m?

Tr?a: ¼ bát b?t. M? có th? mua các lo?i th?c ph?m ?n d?m ch? bi?n s?n ? ngoài ho?c t? rang xay g?o và nghi?n thành b?t sau ?ó tr?n v?i s?a m? cho bé ?n.

Chi?u và t?i v?n theo l?ch trình bú c?a bé

2 tu?n sau:

Sáng: Gi?m b?t s? l?n bú xu?ng còn 2 l?n, cho bé ?n thêm 1 b?a b?t vào gi?a bu?i sáng.

Tr?a: ¼ bát b?t

Chi?u và t?i v?n theo l?ch trình bú c?a bé

Bé 7 tháng tu?i

Sau khi bé ?ã t?p làm quen d?n v?i th?c ?n bên ngoài, m? nên ?a d?ng hóa b?a ?n c?a bé. Có th? ti?p t?c cho bé ?n b?t ?n d?m có s?n trong tháng này ho?c m? có th? t? ch? bi?n cho bé v?i th?c ??n sau. L?u ý, l?ch trình ?n s? tuân th? theo 2 tu?n cu?i c?a 6 tháng nh?ng ?a d?ng b?a b?t c?a bé, m? có th? tham kh?o các lo?i b?t sau:

B?t g?o+ bí ?? nghi?n

B?t y?n m?ch + b? nghi?n

B?t g?o+ ??u Hà Lan nghi?n

B?t g?o+ cà r?t nghi?n

B?t g?o+ khoai tây nghi?n

Bé 8-12 tháng tu?i

Giai ?o?n này b?n có th? t?ng s? l??ng b?a ?n d?m c?a bé lên 3 b?a/ 1 ngày

B?n có th? tham kh?o th?c ??n sau ?ây:

Sáng s?m khi bé th?c d?y: S?a m? ho?c s?a công th?c

B?a sáng: B?n có th? cho bé ?n d?m

B?t g?o+ trái cây nghi?n ho?c rau c? nghi?n trong giai ?o?n này

K?t h?p v?i 1 b?a s?a m? ho?c s?a công th?c

B?a tr?a: Cho bé bú s?a m? ho?c s?a công th?c tr??c. Sau ?ó m? có th? cho bé ?n thêm:

– B?t ng? c?c tr? em hay m?t s? lo?i ng? c?c khác nh? nui, c?m…: 2-4 mu?ng canh

– Th?t hay ch? ph?m ??m th?t thay th?: 2-4 mu?ng canh

– N??c trái cây hay rau c?: 4-6 mu?ng canh m?i lo?i và có th? hòa chung v?i ng? c?c bé ?n. Ví d?: c?m tr?n v?i ??u và dùng kèm v?i n??c s?t lê

– Ch? ph?m t? s?a : s?a chua hay phô mai

B?a t?i: S?a m? ho?c s?a công th?c cho bé bú tr??c khi ?i ng?. Tr??c ?ó, m? có th? cho bé ?n d?m thêm:

– Ng? c?c nh? nui, c?m… : 2-4 mu?ng canh

– Th?t/ ch? ph?m thay th? th?t : 2 mu?ng canh

– N??c trái cây và/ho?c rau c?: 4-6 mu?ng canh m?i lo?i, dùng riêng hay tr?n v?i nhau.

Ví d?: ??u h? tr?n v?i b? r?i dùng kèm v?i n??c s?t táo và vi?t qu?t.

– Ch? ph?m t? s?a nh? s?a chua hay phô mai

M? nên chú ý t?i ch? ?? dinh d??ng cho bé trong giai ?o?n này vì s? là b??c ti?n giúp tr? làm quen v?i các th?c ph?m khác, giúp cho h? tiêu hóa c?a bé phát tri?n h?n. M?t ?i?m n?a, m? nên tìm tòi h?c h?i các lo?i cháo ho?c th?c ?n d?m ?? bé có th? ?n ???c nhi?u lo?i th?c ph?m, tránh tình tr?ng tr? bi?ng ?n trong giai ?o?n sau khi cai s?a.