Khi con ?i h?c, b? m? s? có r?t nhi?u lo l?ng. M?c dù m?i tr??ng m?m non tùy vào giá c? và ??nh h??ng s? khác nhau r?t nhi?u nh?ng có nhi?u ?i?m c? b?n mà b? m? có th? nh?n di?n ???c ? các tr??ng, nh?t là tr??ng t? th?c có giá c? t? kho?ng 3 tri?u/ tháng tr? lên. Bài vi?t này ???c Nuôi Con Kh?e t?p h?p l?i d?a trên kinh nghi?m ?i th?m và quan sát các tr??ng m?m non ?? review, hi v?ng s? h?u ích v?i b? m?.1/ THAY GIÁO VIÊN TH??NG XUYÊN VÀ KHÔNG ?ÀO T?O NÂNG CAO CH?T L??NG GIÁO VIÊN

??i v?i m?t tr??ng m?m non, ?i?u quan tr?ng nh?t là giáo viên. Nhi?u tr??ng m?m non còn quy ??nh không thay ??i giáo viên trong ít nh?t 1 n?m ?? ??m b?o tr? không b? xáo tr?n quá nhi?u vì chúng s? m?t th?i gian làm quen v?i giáo viên, giáo viên c?ng m?t th?i gian ?? tìm hi?u t?ng tr?. Vì th?, hãy ??m b?o giáo viên ??ng l?p c?a con không b? thay quá th??ng xuyên, t?i ?a ch? thay 1 l?n, 1 cô giáo trong su?t 1 n?m h?c. N?u tr??ng có giáo viên ?ã công tác trên 3 n?m có th? là d?u hi?u ch?ng t? ch? ?? ?ãi ng? c?a tr??ng khá ?n. Vi?c tr??ng liên t?c thay giáo viên, t? l? giáo viên ngh? vi?c cao hay các giáo viên v?a m?i ???c nh?n vào làm ?ã tr?c ti?p làm giáo viên chính ph?n ánh quy trình tuy?n d?ng và ch?t l??ng giáo viên c?a tr??ng có v?n ??, cho dù tr??ng có bào ch?a b?ng lí do gì ?i ch?ng n?a.

Công vi?c c?a m?t giáo viên m?m non r?t áp l?c nên m?t môi tr??ng làm vi?c tho?i mái s? giúp các cô có nhi?u n?ng l??ng h?n. Vì th?, hãy quan sát và chú ý ??n cách các cô t??ng tác, ph?i h?p v?i nhau trong l?p có hài hòa không, khi có v?n ?? các cô có ?? l?i cho nhau không. Nh?ng ng??i qu?n lí tr??ng ?ánh giá và ki?m soát ch?t l??ng c?a các cô, nói chuy?n v?i các cô có nghiêm minh và phù h?p không hay khó ch?u và b?t ép. M?t s? tr??ng th?c s? r?t ni?m n? v?i ph? huynh nh?ng ??i x? v?i giáo viên không tôn tr?ng, không t?o c?m h?ng cho h? làm vi?c hi?u qu?.

M?t v?n ?? n?a là hãy xem tr??ng có nh?ng cách ?? gi?m t?i công vi?c cho các cô không hay yêu c?u các cô làm t? A ??n Z. Gi?m t?i có th? là phân chia giáo viên d?y và tr? gi?ng, giáo viên d?y và giáo viên ch?m sóc, giáo viên chuyên bi?t gi?ng d?y các môn nh? ti?ng Anh, k? n?ng s?ng, th? ch?t…, t?ng c??ng nhân viên t?p v? ?? ??m nhi?m toàn b? công vi?c v? sinh; các giáo viên tuy?n sinh và hi?u tr??ng, hi?u phó h? tr? ch?m sóc tr? m?i ?i h?c hay nh?ng tr? quá khó thích nghi ?? h? tr? giáo viên ??ng l?p.... Vi?c này s? giúp các cô qu?n lí l?p t?t h?n, gi?m th?i gian và s? vi?c ph?i làm, t?ng th?i gian ngh? ng?i và ??u t? th?i gian cho vi?c sáng t?o, t??ng tác ch?t l??ng v?i tr?.

Tr??ng chú tr?ng ??n ch?t l??ng c?ng s? ??u t? ?ào t?o ??u vào cho giáo viên, training th??ng xuyên hàng tháng, có th? m?i chuyên gia bên ngoài ho?c ??n gi?n ch? là giáo viên trong tr??ng training l?n nhau, trao ??i kinh nghi?m. Nh?ng vi?c này tùy vào m?c h?c phí ?? tr??ng có th? cân ??i phù h?p và ?ây là ?i?m ?? ?ánh giá tr??ng có th?t s? ??u t? vào con ng??i không.

2/ V? SINH HO?C THAY QU?N ÁO KHÔNG ??M B?O RIÊNG T?

M?i tr??ng có cách b? trí nhà v? sinh riêng, nhà v? sinh trong l?p ho?c vài l?p chung m?t nhà v? sinh. T?t nh?t hãy ch?n tr??ng có nhà v? sinh phân chia nam và n? riêng bi?t, có th? trong cùng m?t phòng, ch? c?n có vách ng?n riêng. N?u nhà v? sinh c?a tr??ng quá bé, ít nh?t hãy ??m b?o có vách ng?n khu v? sinh và r?a tay ?? tr? không ph?i ?i r?a tay khi b?n khác ?ang v? sinh trong ?ó. Các em nh? d??i 2 tu?i có th? các cô cho ?i v? sinh hay thay qu?n áo trong l?p vì di chuy?n còn khó kh?n nh?ng v?i các b?n trên 2 tu?i thì không nên ?? bé ?i v? sinh ngay trong l?p, tr??c m?t các b?n hay ?i v? sinh ? nhà v? sinh mà không ?óng c?a hay có vách ng?n, thay qu?n áo tr??c m?t nhau hay ?i v? sinh xong c?i tru?ng vào l?p. Các cô giáo m?m non th??ng quen và ti?n cho tr? ?i v? sinh t?i ch?, thay qu?n áo trong l?p nh?ng ?ây là nh?ng bài h?c c? b?n ??u tiên v? v? sinh cá nhân và an toàn thân th? mà tr? c?n h?c, vi?c các cô có chú tr?ng ??n nh?ng cái ?ó không s? th? hi?n vi?c các cô tích c?c ti?p thu ?? t?o môi tr??ng t?t h?n cho tr? th? nào.

3/ THI?U T??NG TÁC V?I PH? HUYNH

?? có th? giáo d?c tr? t?t nh?t c?n có s? t??ng tác và ph?i h?p ch?t ch? gi?a gia ?ình và nhà tr??ng. S? t??ng tác này không ph?i là qua vi?c hàng ngày các cô ni?m n? chào ?ón b? m? và các con hay khen ng?i con. S? t??ng tác này có ch?t l??ng hay không th? hi?n ? chi?u sâu c?a nh?ng trao ??i gi?a ph? huynh và giáo viên.

? m?i tr??ng s? có cách riêng ?? th?c hi?n vi?c này nh? g?i nh?n xét c?a giáo viên v? tr? cho gia ?ình hàng tháng. Nh?ng ch? m?t chút tinh t?, b? m? có th? bi?t các cô giáo có b? tâm s?c vào b?n nhân xét ?y không. N?u b?n nh?n xét ?y chi ti?t ??n t?ng b?a con ?n ???c m?y bát, m?y thìa thì ch?ng t? tr??ng quá chú tr?ng vi?c ?n u?ng và áp l?c lên các cô khá n?ng, các ho?t ??ng khác khó ??m b?o ???c vì m?i cô ph? trách 5, 7 b?n, m?i ngày ?n 4-5 b?a, các ho?t ??ng ?n h?c liên ti?p nhau, ch?a k? d?n d?p, v? sinh (m?c dù vi?c này c?ng có th? do áp l?c t? phía b? m? v? chuy?n ?n c?a con). N?u b?n mu?n con ???c tr?i nghi?m và vui ch? nhi?u, hãy ?? ngh? các cô t?p trung vào các ho?t ??ng h?c t?p và tr?i nghi?m c?a tr?, ph?n ?n u?ng ch? c?n ghi chú l?i hôm nay con ?n có nhi?u/ ít h?n nh?ng ngày th??ng m?t cách rõ ràng không là ?n.

V? các nh?n xét khác c?a tr??ng v? con, b? m? là ng??i hi?u con nh?t và ch? c?n ?? tâm ??c c?ng có th? hi?u ???c cô có hi?u và ?? ý ??n con mình hay không. N?u ph?n nh?n xét c?a cô càng chi ti?t, có nh?ng ví d?, s? vi?c c? th? nh? hôm nay nói gì, hành ??ng nh? th? nào thì càng ch?ng t? cô th?t s? hi?u và ?? ý ??n tr? còn n?u nh?n xét chung chung, không có d?n ch?ng c? th? thì b? m? hãy ??t câu h?i v?i cô.

N?u tr??ng không có nh?n xét c?a tr? hàng tháng hay h?p riêng v?i ph? huynh thì ít nh?t c?ng c?n có m?t thông báo v? tu?n v?a qua c?a l?p con h?c nh? th? nào ho?c tích c?c trao ??i gi?a ph? huynh và giáo viên vào bu?i sáng ho?c bu?i chi?u khi tr? tr?, ch? c?n chú tr?ng vào nh?ng b?t th??ng ngày hôm ?ó là ??.

Khi b?n có ý ki?n v?i b?t kì v?n ?? nào c?a tr??ng, hãy góp ý v?i giáo viên ho?c ng??i ph? trách tuy?n sinh ? tr??ng và ?ánh giá thái ?? c?a tr??ng có ti?p thu góp ý ?ó không, n?u có thì ti?n hành th? nào, n?u không thì lí do vì sao. V?n ?? ? ?ây không ph?i là vi?c tr??ng s? ti?p thu m?i ý ki?n c?a ph? huynh mà là thái ?? khi ti?p thu, ?ánh giá ý ki?n ?ó và tích c?c ??i m?i ?? có môi tr??ng t?t h?n cho các con hay không.

4/ L?P H?C KHÔNG ??M B?O S?CH S? VÀ THÔNG THOÁNG

M?t v?n ?? ? nhi?u tr??ng t? hi?n nay là b? m? th??ng ch? ?ón, tr? con ? c?ng và t?ng 1, r?t ít khi lên th?m l?p h?c c?a con. Chính vì th?, b? m? s? có th? ng?c nhiên n?u m?t ngày vô tình lên th?m s? th?y l?p h?c c?a con b?a b?n, b?n hay nh?ch nhác. M?t l?p h?c m?m non không c?n lúc nào c?ng g?n gàng nh?ng ít nh?t ??m b?o s?ch s?, thoáng mát, x? lí nhanh chóng mùi th?c ?n hay l? các bé ?i v? sinh trong l?p. Vì th?, hãy thi tho?ng d?o th?m và ?? ý l?p h?c, nhà v? sinh c?a con và h?i nhà tr??ng xem quy trình d?n d?p, v? sinh nhà tr??ng có ??m b?o không (ít nh?t là t?ng v? sinh toàn tr??ng 1 tu?n/ l?n, kh? trùng ?? ch?i c?a tr?)

5/ CH?T L??NG VÀ V? SINH B?A ?N

Th?c ph?m b?n và l??ng, ch?t c?a b?a ?n ? tr??ng luôn là v?n ?? khi?n nhi?u b? m? b?n tâm nh?t sau nh?ng lùm xùm th?c ph?m b?n, b?a ?n èo ?t ? nhi?u tr??ng, k? c? nh?ng tr??ng qu?c t?, ch?t l??ng cao thu phí cao ng?t ng??ng nh?ng b? m? l?i d??ng nh? ch?ng m?y khi b??c chân ??n b?p ?n c?a tr??ng.

B? m? thi tho?ng vào cu?i ngày ho?c ??u bu?i sáng khi ?ón tr? nên ghé th?m b?p ?n 1 l?n/ tháng ?? ki?m tra ?? s?ch s? và th?c ?n l?u c?u ? b?p ?n. H?u h?t các tr??ng hi?n nay ??u có b?p ?n 1 chi?u, th?c ph?m c?ng nh?p t? nhi?u nhà cung c?p khác nhau b? m? khó có th? th?m ??nh ???c. Tuy nhiên, ít nh?t thi tho?ng quan sát xem cô ??u b?p c?a tr??ng có ph?i là ng??i s?ch s? và n?u ?n v? sinh không, b?p ?n c?a tr??ng có l?n x?n không, th?c ?n s?ng chín có l?n l?n không, rác có b?a bãi trên b? hay d??i ??t không, ru?i mu?i có bâu th?c ?n không… s? giúp b? m? ??m b?o nh?ng yêu c?u nh?t ??nh cho b?a ?n c?a con.

6/ HO?T ??NG H?C T?P VÀ TH? CH?T

Ngoài các tr??ng qu?c t? ho?c các tr??ng theo m?t ph??ng pháp giáo d?c s?m nào ?ó ?úng h??ng có ch??ng trình h?c khá chuyên bi?t và ???c lên k? ho?ch t? m?, h?u h?t các tr??ng t? th?c hi?n nay ??u ch?t l?c nh?ng ho?t ??ng, ph??ng pháp và t? lên l?ch h?c riêng cho mình theo t?ng tu?n, t?ng tháng. Vì v?y, khi nhìn vào l?ch h?c, b? m? hãy xem s? cân ??i gi?a các ho?t ??ng h?c t?p và vui ch?i t? do, th? ch?t, sáng t?o. Li?u các bé có b? h?c quá nhi?u mà không có th?i gian v?n ??ng, vui ch?i không? Kho?ng th?i gian gi?a các ho?t ??ng có h?p lí không, ít nh?t ph?i 30 phút cho m?i ho?t ??ng, ch?a k? th?i gian di chuy?n và ?n ??nh. Trong gi? h?c n?u bé không hào h?ng thì các cô có cho phép bé ch?i ? góc ch?i riêng c?a l?p và không làm phi?n các b?n ?ang h?c không? B?t kì ho?t ??ng nào c?ng không th? khi?n t?t c? tr? hào h?ng nên n?u các cô b? trí m?t vài góc ho?t ??ng khác nhau s? giúp tr? tham gia t?t h?n.

7/ BI?U HI?N C?A TR?

Cách t?t nh?t ?? b?n nh?n bi?t tình hình c?a con ? tr??ng là nhìn vào bi?u hi?n c?a con. N?u con b?n ?i h?c v? mà quá ngoan ngoãn, yên l?ng, trông thì có v? vào khuôn phép nh?ng th?c ch?t là s? s?t thì c?ng không h?n là m?t d?u hi?u t?t, có th? bé ?ã b? d?a n?t, ép bu?c ? tr??ng. Nh?ng n?u nh? bé có nh?ng d?u hi?u nh? n?a ?êm s? hãi khóc lóc, tè d?m dù tr??c ?ó ?ã bi?t ?i v? sinh thành th?o… có th? là d?u hi?u bé g?p ph?i v?n ?? gì ?ó, không nh?t thi?t là ? tr??ng nh?ng b? m? c?ng nên l?u tâm chú ý.

Và quan tr?ng h?n là hãy quan sát các cô và trò chuy?n v?i con hàng ngày. Khi nói chuy?n các cô có ng?i xu?ng ngang t?m con không, cách nói chuy?n là cáu k?nh hay nghiêm túc, con ?i h?c v? k? chuy?n ? l?p có gì b?t th??ng không… Các bé l?n còn có th? thích ch?i trò ch?i ?óng vai làm cô giáo, di?n l?i nh?ng gì cô th? hi?n ? tr??ng c?ng là cách ?? b? m? nh?n di?n. Tuy nhiên, b? m? không nên dùng tâm lí ?? phòng ?? h?i con nh? “Hôm nay cô có ?ánh con không?”, ?i?u này s? gây tác d?ng ng??c l?i, t?o thành áp l?c cho c? cô giáo và con. Hãy ?? tâm nh?ng ??ng soi mói và nghi ng? nhé!

Hi v?ng nh?ng t?ng k?t trên ?ây c?a Nuôi Con Kh?e s? giúp các tr??ng có th? qu?n lí tr??ng t?t h?n, hoàn thi?n h?n và các b? m? s? quan tâm h?n ??n vi?c h?c c?a con ? tr??ng và ph?i h?p, h? tr? nhà tr??ng nhé!