Làm th? nào ?? con không bi?ng ?n, không ?m v?t trong ngày hè th?i ti?t nóng n?c khó ch?u là câu h?i làm ?au ??u r?t nhi?u b?c ph? huynh. D??i ?ây là 3 bí kíp tuy ??n gi?n nh?ng s? r?t hi?u qu? ?? c?i thi?n t?t bi?ng ?n c?a tr? trong mùa hè.

Mùa hè ??n là lúc tr? em ???c ngh? ng?i ?? vui ch?i sau m?t n?m h?c t?p c?ng th?ng. Th? nh?ng ??i v?i nh?ng ??a tr? bi?ng ?n và hay ?m v?t thì mùa hè có th? s? khi?n cha m? v?t v? h?n nhi?u vì th?i ti?t oi b?c s? càng làm cho tr? bi?ng ?n và d? ?m h?n. N?ng nóng khó ch?u làm tr? không mu?n ?n u?ng, d?n ??n thi?u các vi ch?t dinh d??ng c?n thi?t ?? t?o s?c ?? kháng nên d? m?c các b?nh nhi?m khu?n nh?: tiêu ch?y c?p, viêm não Nh?t B?n, s?t virus, chân tay mi?ng, b?nh ngoài da...

Có th? áp d?ng m?t s? cách sau ?ây ?? giúp tr? ?n u?ng t?t h?n và t?ng s?c ?? kháng trong mùa hè:

T?ng c??ng các món ?n thanh nhi?t, d?ng l?ng

Các món canh ??n gi?n nh? canh rau ?ay, mùng t?i, canh bí h?m x??ng, canh m??p, các lo?i rau c?i v?a ch?a nhi?u ch?t x? giúp nhu?n tràng l?i v?a có tác d?ng gi?i nhi?t c? th? r?t t?t.

M? c?ng nên ??i b?a b?ng nh?ng món cháo l?ng, v?a d? tiêu l?i cung c?p nhi?u n??c. Không nên cho tr? ?n nhi?u ?? chiên xào vì ch?a nhi?u d?u m? s? khi?n tr? ??y b?ng khó tiêu, khó ?n nhi?u vào b?a sau.

Mùa hè c?ng là mùa c?a r?t nhi?u các lo?i hoa qu? ng?t mà tr? thích, nh?ng m? c?ng nên ki?m soát ?? tr? không ?n quá nhi?u nh?ng lo?i qu? gây nóng nh? s?u riêng, mít, v?i d? gây ra m?n nh?t, rôm s?y. ?u tiên các lo?i qu? thanh nhi?t, nhi?u n??c, v? chua ng?t nh? thanh long, d?a h?u, cam, b??i... ?n nhi?u hoa qu? mát và u?ng n??c sinh t? v?a cung c?p ?? l??ng n??c cho tr? l?i v?a ch?a nhi?u vitamin làm t?ng s?c ?? kháng. Tuy nhiên, h?n ch? t?i ?a vi?c u?ng n??c ?á l?nh và các ?? u?ng có gas vì d? gây viêm h?ng và khi?n tr? ??y b?ng khó tiêu.

Thay ??i không gian ?n u?ng và t?ng c??ng v?n ??ng

V?i tr? em, ?ôi khi s? thay ??i trong không khí b?a ?n s? khi?n chúng vô cùng thích thú. Mùa hè là mùa c?a nh?ng chuy?n tham quan, dã ngo?i, hay ch? ??n gi?n là gia ?ình cùng nhau ?i xem phim, ?i mua s?m, ?i v??n thú. M? hãy t?n d?ng nh?ng chuy?n ?i ch?i ?ó ?? cho bé th??ng th?c nh?ng món m?i l? ? nhà hàng, ho?c th?c ?n t? chu?n b? ? nhà nh?ng ?n ? không gian ngoài tr?i. ?? cho bé t? ch?n nh?ng món bé thích, và tuy?t ??i không nên b?t ép bé ?n. Có th? m? s? ph?i ng?c nhiên vì ? nhà hàng ho?c bu?i dã ngo?i bé l?i ?n nh?ng món mà không bao gi? ?n ? nhà ??y. Tuy nhiên, m?t ?i?u l?u ý, mùa hè là lúc r?t d? b? ng? ??c th?c ph?m nên n?u ?n ? ngoài m? nên ch?n nh?ng hàng quán s?ch s? ??m b?o v? sinh.

?i ch?i và v?n ??ng c?ng là cách ?? tr? tiêu hao n?ng l??ng và c?m th?y ?ói ?? th?y thèm ?n h?n. Nh?ng ?? vi?c này có hi?u qu? thì nh?t thi?t m? không ???c cho bé ?n v?t và ?n b?a ph? quá nhi?u. Nhi?u m? s? con ch?i ?ùa nhi?u s? ?ói nên c? nh?i nhét thêm cho con chi?c bánh ng?t hay h?p s?a ngay tr??c gi? ?n chính. Và ??n gi? ?n chính bé ?ã no ngang nên l?i không mu?n ?n.

Ngoài ra, m?t ?i?u l?u ý n?a, ?ó chính là vi?c các m? các bà v?n th??ng hay áp d?ng ?? cho tr? ?n. ?ó là b? ?n rong, ?n trên xe ??y, có th? ?i quanh hàng xóm, c?ng có th? ?i d?o ngoài ???ng. ??ng hi?u nh?m ?ó là thay ??i không gian ?n u?ng, mà vi?c này th?c ch?t ch? t?o thói quen x?u cho tr?, khi?n tr? không t?p trung vào b?a ?n, ?n th? ??ng và r?t m?t v? sinh.

Kích thích c?m giác ?n ngon cho tr?

?? t?t c? nh?ng ph??ng pháp trên ???c hi?u qu?, tr? r?t c?n ???c b? sung nh?ng d??ng ch?t c?n thi?t ?? kích thích c?m giác ngon mi?ng và h? tr? tiêu hóa. Các vitamin nhóm B là nh?ng d??ng ch?t c?n thi?t cho s? chuy?n hóa th?c ?n nh?ng l?i r?t d? hao h?t do quá trình ti?t m? hôi ? tr? trong ngày hè. Lysin và K?m c?ng là 2 thành ph?n ?óng vai trò l?n trong c?m nh?n v? giác c?a tr?, giúp tr? có c?m giác ngon mi?ng h?n.

?? h? tr? h? mi?n d?ch t? nhiên c?a tr?, ngoài vi?c t?ng c??ng vitamin cho tr? t? hoa qu?, m? có th? b? sung nh?ng d??ng ch?t t?ng ?? kháng t? nhiên nh? Thymomodulin s? giúp nâng cao s?c kh?e c?a tr? h?n, phòng ng?a ???c nh?ng b?nh thông th??ng trong ngày hè.

Oralplus Gold do công ty c? ph?n d??c ph?m Hà Tây s?n xu?t v?i h?n 50 n?m uy tín. Oralplus Gold là s?n ph?m dung d?ch u?ng dành cho tr? bi?ng ?n, hay ?m v?t, v?i các thành ph?n lành tính giúp h? tr? tiêu hóa, t?ng c?m giác ngon mi?ng cho tr?, ??ng th?i ch?a các ho?t ch?t giúp t?ng c??ng mi?n d?ch, phòng ch?ng b?nh t?t cho tr?. V? th?m ngon d? u?ng thích h?p v?i m?i tr? em.

Ngu?n : http://oralplusgold.vn/mua-he-tre-bieng-an/

Thông tin chi ti?t liên h?: 0433 52 25 25.

Website: http://oralplusgold.vn/oralplusgold/

Facebook: https://www.facebook.com/nuoiconkhoe.dht/ 

S?n ph?m không ph?i là thu?c và không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.

Gi?y phép qu?ng cáo s? 01857/2016/XNQC-ATTP