Nhi?u n??c trên th? gi?i ?ang b? d?ch cúm t?n công. T?i M?, ch?ng virus cúm ph? bi?n nh?t n?m nay là cúm A (H3N2) - m?t virus c?c m?nh, có t? l? lây lan nhanh. T?i Vi?t Nam, s? ca nhi?m virus cúm A (H1N1) ?ang có xu h??ng gia t?ng.

Ghi nh?n t?i m?t s? b?nh vi?n ? Hà N?i cho th?y, s? b?nh nhân nhi?m cúm A (H1N1) ?ang có xu h??ng gia t?ng trong th?i gian g?n ?ây. ?? ?ón m?t T?t Nguyên ?án an lành, Nuôi Con Kh?e mách b?n cách phòng tránh cúm hi?u qu?.

Theo ?i?u d??ng Doãn Thúy Qu?nh – Khoa Truy?n Nhi?m (B?nh vi?n Nhi Trung ??ng) chia s?: Cúm là b?nh truy?n nhi?m c?p tính ? ???ng hô h?p do virus cúm gây ra v?i bi?u hi?n s?t, ?au ??u, ?au c?, m?t m?i, s? m?i, ?au h?ng và ho. B?nh th??ng lành tính, di?n bi?n nh? và h?i ph?c trong vòng 2-7 ngày nh?ng d? lây lan và có th? phát thành d?ch l?n. Khi tr? m?c cúm, cha m? c?n l?u ý m?t s? ?i?u.

Khi tr? s?t trên 38,5 ?? C c?n h? s?t b?n gách: N?i r?ng qu?n áo cho tr?. Ch??m ?m ? vùng trán, nách, b?n. Cho tr? u?ng thu?c h? s?t theo ch? ??nh c?a bác s?, m?i 4- 6h u?ng nh?c l?i 1 l?n n?u tr? có s?t trên 38,5 ?? C.

Ngoài ra, c?n v? sinh ???ng hô h?p (m?i, mi?ng): Dùng kh?n gi?y m?m lau s?ch m?i, dãi r?i v?t b? ngay sau khi s? d?ng. (Không nên dùng kh?n xô vì sau m?i l?n lau, n?u không thay kh?n m?i, dùng l?i kh?n c? virus v?n bám l?i trên kh?n).

Hàng ngày, nh? dung d?ch n??c mu?i sinh lý Natriclorid 9‰ vào m?t, m?i cho tr?, súc mi?ng b?ng n??c mu?i sinh lý ho?c n??c mu?i pha loãng ??i v?i tr? l?n.

Th??ng xuyên v? sinh tay s?ch s? b?ng xà phòng v?i n??c s?ch (v? sinh c? bàn tay ng??i ch?m sóc và c? cho tr?), tránh t?i ?a vi?c ??a tay lên m?t, m?i, mi?ng.

V?n ?? dinh d??ng c?ng c?n ???c quan tâm. Ng??i l?n nên cho tr? ?n th?c ?n giàu dinh d??ng, m?m, d? tiêu, d? nu?t: Cháo, s?a, hoa qu? và u?ng nhi?u n??c. T?ng c??ng bú m? n?u tr? còn bú m?.

Phòng lây nhi?m cúm b?ng cách cách ly tr? t??ng ??i: H?n ch? cho tr? ti?p xúc v?i tr? lành, h??ng d?n che mi?ng và m?i khi ho và h?t h?i, t?t nh?t b?ng kh?n v?i ho?c kh?n gi?y. Mang kh?u trang khi ch?m sóc tr?. T?m cho tr? b?ng n??c ?m trong phòng kín gió, ?? tránh nhi?m l?nh.

Tuy nhiên, khi tr? s?t cao liên t?c trên 39ºC, không ?áp ?ng v?i thu?c h? s?t. Tr? co gi?t, li bì, m?t m?i, ?n kém, nôn tr? nhi?u, b? ?n ho?c b? bú, chân tay l?nh, khó th?, th? nhanh... c?n ??a t?i bác s?.

Tr? b? cúm ph?i ???c cách ly và ng??i ch?m sóc tr? ph?i ?eo kh?u trang ?? phòng lây nhi?m. ??m b?o n?i ? thông thoáng, s?ch s?, nhi?u ánh sáng. Th??ng xuyên d?n d?p, v? sinh nhà c?a. Tiêm vaccine c?ng là cách phòng cúm hi?u qu?.