I. ELDERBERRY LÀ GÌ?

Elderberry (tên khoa h?c: Sambucus Nigra) hay còn g?i là cây C?m cháy là lo?i qu? ???c s? d?ng ? B?c M?, châu Âu, ?ông Á và B?c M? nh? nh?ng l?i ích v? m?t y h?c c?a nó. Các thành ph?n ch?ng oxi hóa trong Elderberry có công d?ng h? cholesterol, c?i thi?n th? l?c, t?ng c??ng mi?n d?ch, t?ng c??ng s?c kh?e tim m?ch, ch?a ho, c?m l?nh, cúm, nhi?m trùng do vi khu?n, nhi?m trùng do virus và viêm ami?an (tonsillitis). Các bioflavonoid và các protein khác trong n??c ép elderberry có công d?ng phá h?y kh? n?ng gây nhi?m trùng t? bào c?a virus c?m l?nh và c?m cúm.

II. THÀNH PH?N CÓ L?I C?A ELDERBERRY

Elderberry ch?a các s?c t? h?u c?, tannin, axit amin, carotenoid, flavonoid, ???ng, rutin, axit viburnic, vitaman A, B và m?t l??ng l?n vitamin C. Qu? Elderberry còn có tác d?ng nhu?n tràng nh?, l?i ti?u và làm toát m? hôi. ??c bi?t, các flavonoid, bao g?m quercetin và anthocyanin, trong hoa elder và qu? elderberry là nh?ng ch?t ch?ng oxi hóa m?nh có tác d?ng b?o v? t? bào kh?i th??ng t?n.

III. L?I ÍCH ??I V?I S?C KH?E C?A ELDERBERRY

  1. H? th?ng mi?n d?ch

Elderberry giàu flavonoid, ??c bi?t là lo?i Black Elderberry ???c tr?ng ? Châu Âu c?a Nature`s Way. Nh?ng ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m? này ho?t ??ng ?? gi? cho h? mi?n d?ch m?nh m? và mau h?i ph?c. Ti?n s? Gerhard Rechkemmer là Ch? t?ch Vi?n Nghiên c?u Dinh d??ng và Th?c ph?m Liên bang ??c. Nghiên c?u c?a ông ?ã ch? ra r?ng anthocyanin trong Elderberry thúc ??y vi?c s?n xu?t các cytokine - protein ho?t ??ng nh? m?t s? gi? trong h? th?ng mi?n d?ch - qua ?ó t?ng c??ng ?áp ?ng mi?n d?ch c?a c? th?.

Nh?ng qu? Elderberry này c?ng ???c cho là có ch?a các h?p ch?t kháng vi-rút m?nh ??n m?c chúng ???c cho là ?? kh? virus. Virus không th? t? nhân lên và c?n ph?i vào trong m?t t? bào kh?e m?nh ?? ho?t ??ng. Chúng ???c ph? m?t cách khéo léo b?ng th? g?i là “haemagglutinin spikes” ?? giúp chúng xuyên qua thành t? bào. Nh?ng ??t bi?n virus này c?ng ???c bao ph? b?i các enzym mà vi rút s? d?ng ?? phá v? thành t? bào. Elderberries có n?ng ?? cao c?a bioflavonoids mà d??ng nh? ?c ch? ho?t ??ng c?a enzyme này, do ?ó vô hi?u hóa virus và khi?n chúng không th? xuyên qua thành t? bào và tái t?o.

  1. C?m l?nh / Cúm

Elderberry có l? ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t ?? ?i?u tr? c?m l?nh và c?m cúm. Có nhi?u b?ng ch?ng v? hi?u qu? c?a nó, nh? ki?m soát ???c m?t ??t bùng phát cúm B ? Panama vào n?m 1995. Nghiên c?u cho th?y trong vòng 2 ngày ?ã có nh?ng c?i thi?n ?áng k? v? tri?u ch?ng, bao g?m s?t, trong s? 93,3% nh?ng ng??i u?ng xi-rô elderberry. 90% nhóm ng??i cao tu?i ?ã hoàn toàn kh?e m?nh trong vòng 2 - 3 ngày.

Trong n?m 2016 m?t nghiên c?u khác c?a Tr??ng D??c, ??i h?c Griffith, Úc ???c công b? trong t?p trí “Nutrients”, cho th?y r?ng vi?c b? sung Elderberry có th? làm gi?m các tri?u ch?ng và th?i gian c?m l?nh ? du khách. Nh?ng khách du l?ch ?ã s? d?ng Elderberry trong 10 ngày tr??c khi ?i du l?ch và 5 ngày sau khi ??n n??c ngoài tr?i qua th?i gian b? b?nh c?m l?nh ng?n h?n trung bình 2 ngày so v?i thông th??ng, và gi?m ?áng k? các tri?u ch?ng c?a h?.

  1. H? tr? ?i?u tr? d? ?ng

Thu?c tính mi?n d?ch và ch?ng viêm c?a Elderberry làm cho nó tr? thành m?t ph??ng thu?c t? nhiên tuy?t v?i cho các tri?u ch?ng d? ?ng. Viêm xoang, h?t h?i, ng?a và ch?y n??c m?t, s?ng và ch?y n??c m?i ho?c ngh?t m?i ??u có th? h??ng l?i t? lo?i th?o m?c m?nh này. Nó ???c cho là ??c bi?t t?t cho nh?ng d? ?ng hoa c? và t?ng c??ng ???ng hô h?p trên.

Tác d?ng anti-catarrhal c?a Elderbery c?ng có hi?u qu? trong vi?c lo?i b? t?c ngh?n và ch?y n??c m?i do d? ?ng theo mùa.

  1. S?c kh?e tiêu hóa

Hàm l??ng ch?t x? cao c?a Elderberry có th? giúp lo?i b? táo bón, gi?m l??ng khí th?a và làm t?ng s?c kh?e c?a h? tiêu hóa. Ch?t x? ch?a trong Elderberry c?ng có th? làm t?ng hi?u qu? h?p thu ch?t dinh d??ng, giúp b?n t?n d?ng ???c nhi?u h?n l??ng th?c ?n mà b?n ?n.

IV. ORALPLUS GOLD NEW CH?A CHI?T XU?T T? QU? C?M CHÁY ELDERBERRY CÓ GÌ ??C BI?T

Elderberry ???c coi là th?o d??c kháng virus ???c bi?t ??n nhi?u nh?t. Nghiên c?u c?a Zakay-Rones cho th?y tr? em (5-11 tu?i) s? d?ng chi?t xu?t cây C?m cháy m?i ngày trong 3 ngày giúp c?i thi?n ?áng k? các tri?u ch?ng do c?m cúm gây ra.

  • - Chi?t xu?t Elderberry nh?p kh?u t? ??c qua quá trình pha ch? và chi?t su?t ??c ?áo c?ng giúp b?o t?n và t?i ?a hóa l?i ích cho s?c kh?e c?a lo?i qu? này.
  • - Chi?t xu?t Elderberry (Qu? cây C?m cháy) có trong ORALPLUS GOLD NEW giúp h?i ph?c tình tr?ng s?c kho? cho bé sau b?nh.
  • - Chi?t xu?t Elderberry còn có tác d?ng kháng khu?n h? tr? h? mi?n d?ch cho tr?, nâng cao th? l?c, phòng ch?ng các b?nh truy?n nhi?m.

 

Elderberry là m?t ch?t hoàn toàn c? th? không t? s?n sinh ???c mà ph?i b? sung t? bên ngoài c? th?. Vì ?ây là m?t ch? ph?m sinh h?c nên c?ng không th? b? sung t? ngu?n th?c ph?m. Hi?n nay trên th? tr??ng có m?t s? s?n ph?m có ch?a Elderberry, ??c bi?t ??i v?i tr? bi?ng ?n, Elderberry ???c b? sung d??i d?ng k?t h?p v?i Lysin, K?m, các vitamin B, Cao men bia. Riêng v?i tr? bi?ng ?n, vi?c t?ng s?c ?? kháng là ?i?u c?c k? quan tr?ng vì tr? bi?ng ?n s? không nh?n ?? ch?t dinh d??ng c?n thi?t ki?n t?o nên h? mi?n d?ch c? th? nên s? d? m?c b?nh h?n tr? bình th??ng.

C?m l?nh, c?m cúm nguyên nhân do virus gây ra, kháng sinh ch? có tác d?ng trên vi khu?n, vì v?y, khi bé b? c?m l?nh ho?c cúm, thay vì s? d?ng kháng sinh, hãy s? d?ng s?n ph?m có thành ph?n chi?t xu?t t? qu? c?m cháy (Elderberry) ?? ch?ng l?i virus và giúp c?i thi?n h? mi?n d?ch cho c? th? hi?u qu? mà không c?n ph?i s? d?ng thu?c tây nhé.

ORALPLUS GOLD NEW ch?a chi?t xu?t Elderberry cho tr? bi?ng ?n ?ã có ? d?ng ?ng nh?a u?ng phân li?u s?n ti?n s? d?ng, các m? có th? d? dàng l?a ch?n cho con dùng.

??t mua s?n ph?m qua Fanpage Nuôi Con Kh?e: https://www.facebook.com/nuoiconkhoe.dht/