Nhìn màn hình ?i?n t? quá nhi?u có ?nh h??ng ??n th? l?c không?

Hi?n ch?a có b?ng ch?ng v? vi?c s? d?ng  màn hình ?i?n t? trong th?i gian dài s? ?nh h??ng ??n th? l?c ho?c gây t?n th??ng m?t v?nh vi?n. Nh?ng ?i?u này s? có th? d?n ??n các v?n ?? khác nh? khó ch?u, khô m?t, m?i m?t, nh?c ??u ? ng??i l?n. B?n có th? áp d?ng “quy t?c 20-20-20” khi ??a cho tr? 1 chi?c ?i?n tho?i hay ipad nh? sau: M?i 20 phút b?n s? ?? con ngh? gi?i lao trong 20 giây không nhìn màn hình mà nhìn vào nh?ng v?t cách xa kho?ng 20 feet (h?n 6m). ?i?u này s? làm th? giãn các c? bên trong m?t và kích thích nháy m?t ?? làm ?m b? m?t m?t.

Làm th? nào ?? gi?m th?i gian cho các thi?t b? ?i?n t? c?a con b?n?

Vi?c “cai nghi?n” ?i?n tho?i cho con nên ???c th?c hi?n d?n d?n ?? tránh cho con có nh?ng ph?n ?ng tiêu c?c ?nh h??ng ??n tâm lý. B? m? có th? tham kh?o m?t s? g?i ý sau:

- Qu?n lý th?i gian xem màn hình c?a con: hãy ??t ra 1 kho?ng th?i gian nh?t ??nh cho con, không cho con xem lâu quá kho?ng th?i gian quy ??nh.

- Dành th?i gian cho con: ?i?u này th?c s? có vai trò r?t quan tr?ng, n?u nh? b?n s?n sàng n?m bò ra sàn nhà ?? ch?i cùng con thì chúng s? quên ngay nh?ng video và game h?p d?n ?ang ch? trên ipad. T?t nhiên vi?c ??m b?o “ch?t l??ng” trong th?i gian ch?i v?i con c?ng là ?i?u c?n thi?t.

- “R? rê” tr? tham gia vào nh?ng công vi?c ? nhà nh? n?u ?n, làm v??n, t? làm th? công m? ngh?, ??c sách, các trò ch?i trong nhà...

- Không ?? các thi?t b? ?i?n t? trong phòng ng? vào ban ?êm.

- Xem cùng con: khi con ng?i tr??c màn hình thì b? m? có th? ng?i xem cùng con, xem nh?ng ch??ng trình, nh?ng b? phim hay nh?ng website hay và cùng con nói chuy?n hay th?o lu?n v? nó.

- Sum h?p gia ?ình th??ng xuyên: Hãy t?o thói quen sum h?p c? gia ?ình, giúp tr? ti?p xúc tr?c ti?p nhi?u h?n v?i m?i ng??i, giúp g?n k?t tình c?m gia ?ình và tách tr? ra kh?i chi?c màn hình ?i?n t? t?t h?n.

- Khám phá th? gi?i: Tr? d??i 3 ho?c 4 tu?i th?c s? ph?i khám phá th? gi?i bên ngoài b?i vì b? não c?a chúng phát tri?n vô cùng nhanh chóng trong nh?ng n?m ??u ??i. Hãy ??a tr? ??n công viên, bãi bi?n, v??n thú ho?c nh?ng khu vui ch?i ngoài tr?i ?? chúng có th? t? do khám phá tìm hi?u th? gi?i.

Tuy nhiên, v?n còn 1 v?n ?? mà cha m? có th? s? b? sót, nh?ng l?i là ?i?u có ?nh h??ng l?n nh?t. ?ó là dù áp d?ng b?t c? ph??ng pháp nào, thì cha m? v?n ph?i là t?m g??ng t?t cho con. Tr? s? th?y th? nào n?u cha m? c?ng su?t ngày dán m?t vào ?i?n tho?i, máy tính, ipad. Hãy làm ?úng nh?ng gì mà b?n mu?n con b?n làm, tr? thành t?m g??ng t?t cho con không bao gi? là cách giáo d?c l?i th?i c?.