Chào c? nhà,
Nuôi Con Kh?e xin ???c chia s? v?i các m? trò ch?i này cho các bé th?y r?t thú v?. M?i ng??i tham kh?o và cho ý ki?n nhé.
Các nghiên c?u cho th?y tr? em h?c v? th? gi?i xung quanh thông qua các giác quan (kinesthetic learning). Vì v?y vi?c tích h?p các ho?t ??ng kích thích giác quan trong quá trình vui ch?i c?a tr? giúp phát tri?n não tr? toàn di?n.
Ph??ng pháp Reggio Emilia chú tr?ng s? sáng t?o và óc t??ng t??ng c?a tr? trong quá trình vui ch?i. M?t trong nh?ng trò ch?i ???c ph??ng pháp Reggio Emilia ?? xu?t là ch?i v?i ánh sáng, mà tâm ?i?m là s? d?ng chi?c bàn ánh sáng (light table).
Sau khi tr?c ti?p tìm hi?u chi?c bàn ánh sáng c?a ph??ng pháp Reggio Emilia t?i M?, mình c?ng ?ã dành m?t bu?i chi?u ch? nh?t ?? ?i mua v?t li?u (? Home Depot) và thi?t k? cho bé nhà mình m?t chi?c bàn nh? th? này ?ây (m?t g?n 3 ti?ng).


dsc_0725

 

dsc_0726-e1394005437505

2 bóng ?èn compact hu?nh quang, ánh sáng vàng, 25W, ???c l?p vào ?? ch?n ch?n, ??t trong thùng nh?a. Phía trên ???c ??y b?ng m?t l?p nh?a mica (polystyrene), b?c m?t l?p decal m?ng ?? gi?m t?ng ?? m? c?a ánh sáng chi?u lên.

dsc_0728 dsc_0755

Ch?i trò này ? trong phòng t?i ho?c vào bu?i t?i khi t?t h?t ?èn ?i?n khác trong phòng

img_1678 img_1679

Có th? b?t ??u ch?i v?i m?t trang gi?y tr?ng, v? hình lên phía trên v?i các bút màu khác nhau

dsc_0784-e1394007099174 dsc_0782-e1394007024714

ho?c có th? ch?i v?i các sticker (mi?ng dán) có các hình ho?t hình ho?c ch? cái

dsc_0477-2 dsc_0484-2

Các ba m? có th? sáng t?o thêm b?ng cách cho con ch?i v?i các viên ?á th?y tinh ho?c x?p hìnhV?i trò ch?i này, bé ch?i không bi?t chán vì cha m? có th? thay ??i ?? v?t ch?i liên t?c. Bé ???c khám phá ra nhi?u màu s?c m?i l?, cách nhìn m?i v? ?? v?t mà bình th??ng không bao gi? th?y ???c.

Sau ?ây mình xin gi?i thi?u m?t s? ý t??ng tham kh?o khác giúp bé ch?i v?i bàn ánh sáng:

finger-painting-300x420V? màu n??c lên m?t bàn
 
reflections-420x300??t t?m g??ng ph?n chi?u phía tr??c
 
exploring-yellow-420x300
Khám phá màu vàngv?i các hình d?ng, kích th??c và tr?ng l??ng c?a các ?? v?t
 
sorting-gems-420x300
S?p x?p và viên ?á th?y tinh (k?t h?p t?p ??m và phân lo?i)
 
 
colored-pasta-420x301
 
Các m? có th? theo dõi cách làm chi?c bàn ánh sáng "th?n kì" cho bé trong video d??i ?ây nha