Há há, hôm qua ?ang bu?n bu?n, than v?i nh? b?n thân, nó b?o em hâm nên c? th?y tr?i u u l?i than bu?n. ??nh ch?i cho m?t câu thì nó ad cho cái này nên có h?ng l?m!

Th?y c?ng vui, em th? h?i các m? nha "Làm th? nào ?? m? c?a t? mà không làm v? b?t k? chi?c ??a nào" h? các m??

Th?c ra em ch? m??n t?m cái hình này s?ng ?o thôi ch? cái t? này là c?a m?t ng??i ?ài Loan tên Tseng Shao-Tsen. Ng??i này ??ng bài trên C?ng ??ng Baoliao - m?ng xã h?i Facebook c?a ?ài Loan vào ngày 13/11 v?a qua.
Trong hình ng??i này g?i là m?t ch?ng ??a ?? tràn ra kh?i giá và ???c c?a kính ?? l?i. N?u m? theo cách thông th??ng, ch?c ch?n không th? không có chi?c ??a nào v? theo thách ?? c?a m? này!

Quá h?ng thú, em ?em ?i?n tho?i gi? nguyên hi?n tr??ng xu?ng nhà h?i m?i ng??i cho vui. M? con em “s?ng ??c thân” nên kéo qua nhà ông bà ngo?i ? lâu nay. C? t?m kho?ng 7-9 gi?, ông bà và m?y c?u, dì c? t? t?p ? phòng khách sinh ho?t, xem ti vi. Lâu lâu c?ng hay nhè gi? này ?? nhau m?y câu hóc búa ch?i cho vui nhà vui c?a v?y ?ó.

Ai nghe em ??a ra câu h?i c?ng c??i h?ng thú. Em gái em thì nói:

- Ki?u này có mà mua t? m?i thôi ch? bi?t sao!

Còn th?ng em em l?i hi?n k?:

- N?u chi?c t? nh? thì nghiêng ra sau r?i m? ra l?y bình th??ng.

Ông ngo?i thì nói:

- Kéo n?m t?i r?i nghiêng t? ?? ra.

Còn bà ngo?i thì c? ng?i yên ?ó c??i nghe ?áp án.

Em c?ng search th?y trên m?ng, m?t s? ng??i còm tr?c ti?p vào m?y bài này c?ng vui ghê! Ng??i thì nói ?ó là "S? ?ông c?ng c?a th?i gian". Ng??i l?i b?o “Bán nó cho vi?n b?o tàng và ??t tên là "S? ?ông c?ng c?a th?i gian"”. Ng??i khác l?i hi?n k? “??t chi?c t? n?m ngang, nh?ng chi?c ??a s? r?i vào phía trong”. Có ng??i còn pha trò "L?y cái t? này làm c?a h?i môn cho con gái ?i!"… Ph?i có ??n h?n tr?m cái còm vào hi?n cho “bài toán” thú v? này ??y các m?!

?ang lúc m?i ng??i ngh? k? thuy?t ph?c h?n, b?ng d?ng ? ?âu nghe cái gi?ng quen quen xen vào:

- D? ?t, con ch? c?n khoét m?t l? tròn trên t?m kính k? bên này này (th?ng bé ch? vào hình trong ?i?n tho?i) xong mang g?ng tay vào, ??y h?t chén ??a lên k? tr? l?i r?i m? t? ra bình th??ng. Sau ?ó s?p chén ??a l?i là ok. Còn cái l?, con cho dán vào ?ó cái hình ?ôraemon ú là ??p luôn!

?ó, ?ó là câu tr? l?i c?a th?ng nhóc nhà em ?ó. Th?c ra, trong t?t c? các cu?c tranh lu?n gi?i câu ?? c?a c? nhà, th?ng con em bao gi? c?ng có m?t h?t á! L?n này c?ng là em c? tình cho nhóc phát bi?u ý ki?n. M?i h?c l?p 2 thôi mà tài lanh tài l?t l?m nha các m?. Nh?ng trong nhà c?ng có m?t tay cãi không kém ?âu à nha! V?a nghe cháu tr? l?i xong, th?ng em em nh?y vào phân tích ngay:

- X?i, t??ng cách gì hay ho. Cách c?a Tin ch? t? phá ho?i thêm.

- ?, sao c?u l?i b?o con phá ho?i? Câu ?? ch? là làm sao l?y h?t bát ??a ra mà không làm v? cái nào thôi. ?âu có nói là con không ???c khoét kính ch?! V?i l?i, c?u xem ?ây này, hình ng??i ta ch?p có rõ t? kính này m? c?a ??ng nào hay có bao nhiêu cánh c?a ?âu mà th? ch?!

Nghe cháu lý s?, th?ng em em c?ng chào thua cháu còn c? nhà thì ???c m?t phen c??i v? b?ng v?i cái ông c? này.

Tuy câu tr? l?i c?a con c?ng có th? ch?a ph?i hoàn h?o nh?t nh?ng em r?t thích cái cách con b?o v? suy ngh? c?a mình.

T? bé em toàn d?y con b?o v? chính ki?n c?a mình dù có th? suy ngh? c?a con ?i ng??c v?i s? ?ông. Chính vì v?y, dù còn nh? nh?ng con em luôn có l?p tr??ng riêng c?a mình trong m?i vi?c. T?t nhiên, ?? con không tr? nên l?p d?, ngoài ki?n th?c con h?c trên tr??ng ra, em c?ng cho con th?y r?t nhi?u khía c?nh khác nhau c?a cu?c s?ng. D?y con gi? l?p tr??ng c?a mình c?ng là cách em d?y con h?c cách ch?p nh?n th?t b?i vì ?ôi khi ý ki?n c?a mình có th? ?úng nh?ng l?i sai trong s? ?ông và vi?c ch?p nh?n ?i?u ?ó ??i v?i m?t ??a tr? th?t không h? d? dàng.

Ngoài ra, có nh?ng lý do khác ?? em không th? bi?n con mình thành ??a r?m r?p nh? nhi?u tr? nh? khác:

R?m r?p nghe l?i ch?a h?n t?t: Con nghe l?i thì b? m? bao gi? c?ng kh?e nh?ng khi con gi?ng nh? m?t rô b?t làm theo m?i ?i?u b? m? d?y c?ng không nên. M?t ??a tr? ngoan, nghe l?i s? không dám làm b?t c? ?i?u gì trái ý b? m? và h?n ch? c? nh?ng kh? n?ng sáng t?o mình có ?? làm hài lòng b? m?. Còn v?i nh?ng tr? có chính ki?n, các bé không h?n b?t tuân nh?ng s? th?nh tho?ng làm b? m? m?t. Tuy nhiên, nh?ng gì bé làm ra ??u khi?n b? m? ph?i suy ngh? l?i. Nh? con em, bi?t m? không thích nhà b?n nh?ng v?n bày ?? ch?i ra, l?p ghép, s?p x?p t?t c? m?t cách r?t h?nh phúc và t?o ra nh?ng hình thù r?t thú v? trong thành ph? nh? theo cách ngh? c?a con. Sau ?ó, con ch? c?n ch?y ??n và nói “M? ?i, ?ây là thành ph? rôb?t c?a con. Các em ?y ? ?ó ?? khi nào m? c?n sai vi?c v?t là ph? ngay!”

Cho con gi? chính ki?n là ?? con phát tri?n s? sáng t?o: Trí sáng t?o c?a tr? c?n ph?i ???c hình thành và nuôi d??ng t? khi còn r?t nh?. Ngoài nhà tr??ng ra, gia ?ình là cái nôi cho bé phát tri?n. Chính vì v?y, b? m? ph?i là ng??i t?o ?i?u ki?n t?t nh?t ?? con không b? bó bu?c trong m?t suy ngh? khuôn kh? c?ng nh?c. ??ng nên b?o con ch? tìm m?t ?áp án duy nh?t cho m?t câu h?i mà hãy giúp con tr? l?i theo cách ngh? c?a bé. Có nh? v?y, trí sáng t?o và s?c t??ng t??ng c?a con m?i cho phép con m? r?ng t? duy và óc suy lu?n c?a mình ?? s?n sàng cho nh?ng b??c phát tri?n ?òi h?i nhi?u k? n?ng và t? duy phân tích cao h?n.

Nhân cái s? r?nh r?i g?i ??n các m? ?ôi ?i?u trong suy ngh? c?a m?t ph? huynh còn non n?t nh? em. Em không c? súy d?y con ch?ng l?i t?t c? nh?ng giá tr? chân lý mà ch? mong b?ng t?t c? tình yêu th??ng c?a mình ?? cho con có ???c m?t th? gi?i ??y màu s?c nh?t các m? ?! Thân!

(S?u t?m)