?? ti?t ki?m ti?n tiêu t?t, b?n c?n ph?i d? trù tr??c m?t kho?n tiêu t?t c? th?, lên danh sách chi ti?t nh?ng th? c?n mua, nh?ng th? có th? mua ???c s?m thì nên mua ngay t? bây gi?.

L??ng th??ng th?p nên cách mua s?m t?t th? nào ?? v?a ti?t ki?m, v?a ??m b?o m?t cái t?t ??y ?? là bài toán c?n ph?i tính c?a các bà, các ông n?i tr? ngay t? bây gi?.sau ?ây là 11 m?o mua s?m t?t hi?u qu?, giúp b?n chu?n b? m?t cái t?t Giáp Ng? ??y ??n mà l?i nhàn h? nh?t.

1. D? trù m?t kho?n chi phí tiêu T?t c? th?

Tùy theo hoàn c?nh gia ?ình và túi ti?n, b?n nên d? trù h?n m?t kho?n chi phí c? th? ?? mua s?m T?t. Luôn th?ng nh?t t? t??ng, n?m nay kinh t? khó kh?n, l??ng th??ng ít, nên s? ti?n d? trù ?? s?m T?t n?m nay ph?i ti?t ki?m h?n n?m ngoái.

B?n nên d? trù c? th? t?ng kho?n chi tiêu. C? th? nh? ?n u?ng, quà bi?u, lì xì, ti?n xe c?, ?i l?i... ngày T?t. N?u không có xe riêng, b?n c?ng th? r? thêm b?n bè ?? thuê xe l?n, v?a ch? ??ng v? th?i gian, v?a gi?m b?t ???c kha khá chi phí.

Khi ?ã d? trù xong các kho?n chi tiêu c? th?, b?n hãy lên k? ho?ch và "gi??ng cao quy?t tâm" ?? không tiêu quá s? ti?n d? trù này.

2. Lên danh sách chi ti?t nh?ng th? c?n mua

Tr??c khi ?i mua s?m T?t, b?n hãy dành th?i gian l?p danh sách chi ti?t nh?ng th? b?n c?n mua s?m t? nh?ng m?t hàng l?n ??n nh? nh?t. Vi?c l?p danh sách s?n ph?m này tuy có th? khi?n b?n m?t chút th?i gian vì ph?i ?au ??u ngh? ng?i nh?ng s? tránh ???c chi tiêu vung tay quá trán, tránh ???c s? hoang phí khi mua s?m nh?ng th? không c?n thi?t ho?c không dùng ??n.

Khi l?p danh sách nh?ng th? c?n mua, b?n nên xác ??nh rõ ràng gi?a nh?ng th? quan tr?ng c?n ph?i có và nh?ng s?n ph?m không có c?ng ch?ng sao ?? l??c b?t nh?ng v?t d?ng, th?c ph?m không th?c s? c?n thi?t và h?u d?ng.

Tuy?t ??i tránh vi?c mua hàng theo ng?u h?ng ho?c "ti?n tay" trong nh?ng ngày T?t b?i nó s? là th? ph?m vô hình làm ti?n trong túi bay ra vèo vèo không ki?m soát ???c.

3. Tranh th? mua s?m T?t ngay t? bây gi?

Theo quy lu?t t?t y?u c?a th? tr??ng, vào nh?ng ngày giáp T?t, s?c mua t?ng lên thì c?ng là lúc t?t c? các m?t hàng hóa c?ng b?t ??u t?ng giá chóng m?t.

B?i th?, n?u có th?i gian, b?n nên b?t ??u mua s?m d?n ngay t? nh?ng ngày tr??c T?t. Nh? v?y b?n s? ti?t ki?m ???c 1 kho?n ti?n ?áng k? vì th?c ph?m lúc này v?n ch?a t?ng giá. Ch?a k?, b?n s? tránh ???c vi?c không ph?i chen l?n kh? s? và v?t v? ch? ??i khi mua s?m T?t.

Theo ?ó, nh?ng s?n ph?m b?n có th? mua d?n tr??c T?t kho?ng 1 tháng phòng tr? t?ng giá nh?: bánh k?o, chè thu?c, r??u m?t, hoa qu? s?y khô, m?ng, mi?n…Ngoài ra, b?n có th? mua tr??c các lo?i gia v? và ?? gia ?ình: nh? ???ng, mu?i, n??c m?m, n??c r?a chén, b?t gi?t.

T?t nhiên khi mua s?m m?t s? m?t hàng hóa tr??c T?t, khách hàng nên chú ý xem h?n s? d?ng c?a s?n ph?m ?? ??m b?o hàng hóa v?n có ch?t l??ng t?t nh?t và trong th?i h?n s? d?ng.

4. T?n d?ng mua s?m vào các d?p khuy?n m?i, ??i h? giá tr??c T?t

H?u h?t th?i ?i?m cu?i n?m, ?? chào ?ón n?m m?i và t?ng s?c mua trong d?p T?t Nguyên ?án, các c?a hàng, siêu th?, ??i lý s? tung ra nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi, ??i h? giá, gi?m giá h?p d?n t? 30-70%. ?? ti?t ki?m chi phí, t?i sao b?n không nên "soi" các ch??ng trình khuy?n mãi l?n này và t?n d?ng ?? mua s?m hàng hóa cho ngày T?t. ?ây là m?t cách mua s?m thông minh nh?m ti?t ki?m chi phí t?i ?a cho b?n.

Tuy nhiên, khi mua hàng vào nh?ng ??t khuy?n mãi, b?n ??ng quá ham r? mà mua nhi?u s?n ph?m ho?c nhi?u m?t hàng cùng m?t lúc vì có th? khi mua v? không dùng ??n ?ã h?t h?n s? d?ng. H?n n?a, nên ki?m tra k? càng ch?t l??ng c?a các m?t hàng này xem chúng có ??m b?o ch?t l??ng th?c s? không.

5. R? nhau mua chung hàng hóa T?t v?i s? l??ng l?n

Nhu c?u mua s?m là khác nhau, nh?ng h?u h?t các h? gia ?ình ??u c?n s?m nh?ng lo?i hàng hóa r?t ??c ch?ng ?? chu?n b? T?t nh? giò, ch?, m?m, mu?i d?u, m?m, gi?y, th?c ph?m. R? thêm b?n bè, ng??i thân, hàng xóm cùng mua s?m chung ?? T?t ?? ???c h??ng m?c giá ??i lý ho?c ???c ?u ?ãi, khuy?n mãi h?u h?nh hay quà t?ng ?i kèm, ch?c ch?n c?ng giúp b?n ti?t ki?m thêm ???c m?t kho?n.

Có th? kho?n này không quá nhi?u, nh?ng khi kinh t? ?ang khó kh?n, hãy nh? r?ng, ti?t ki?m ???c ??ng nào hay ??ng ?y.

6. T? mua nguyên li?u v? làm

Thay vì b? m?t kho?n ti?n l?n ?? mua nh?ng th?c ph?m ?n T?t s?n có nh? giò l?a, giò xào, nem chua, bánh ch?ng, b?p bò mu?i, các lo?i bánh, m?t, k?o… N?u có th?i gian, ch? em nên t? tìm mua các nguyên li?u v? làm, v?a ti?t ki?m ???c 1 kho?n ti?n l?n, v?a t?o không khí ??m ?m cho gia ?ình ?ón và ?n T?t ngon h?n, an toàn h?n.

Nhi?u bà n?i tr? cho bi?t, n?u t? mua nguyên li?u v? làm nh?ng th?c ph?m này, T?t ??n s? ch? ph?i mua s?m thêm chút ít nh?ng th?c ph?m và ?? ?? th?. Không ch? yên tâm v? v? sinh an toàn th?c ph?m, theo tính toán c?a các bà n?i tr? này, giá thành c?a th?c ph?m t? làm r? h?n t? 30-40% so v?i giá th?c ph?m mua s?n.

7. Mua r?i ra thành nhi?u ??t ch? không mua ? ?t

T? bây gi? ??n T?t, b?n có th? mua s?m r?i rác ra làm nhi?u ??t ch? không nh?t thi?t ch? mua s?m 1-2 ??t m?t cách ? ?t. Cách mua s?m này s? giúp cho b?n ?? “chóng m?t” khi nhìn hóa ??n.

M?t khác, mua r?i rác còn giúp b?n tìm ki?m ???c nh?ng th?c ph?m ch?t l??ng và thi?t th?c v?i m?c giá h?p lý nh?t.

8. Nên ?i xem h?u h?t các m?t hàng r?i m?i mua

Khi ?i mua s?m hàng T?t, b?n ??ng ng?i ng?n b? chút th?i gian ?i d?o m?t vòng quanh ch?, siêu th?, c?a hàng ?? có th? xem xét h?t các m?t hàng thi?t y?u c?n mua, sau ?ó m?i quy?t ??nh mua nh?ng m?t hàng nào.

Tuy?t ??i tránh mua hàng lúc ?ang v?i vã ho?c mua th?i ?i?m mua ?ã quá c?n T?t vì lúc ?ó b?n s? mua ph?i nhi?u th? không c?n thi?t v?i giá ??t ??.

9. V? quê ho?c ra ch? ??u m?i mua s?m T?t

So v?i ch? ??u m?i hay ch? quê, thì giá c? t?i các ch? cóc và siêu th? ? thành ph? khá "chát". Do v?y, các bà n?i ch? có th? ngh? t?i vi?c v? quê ??t mua tr??c các th?c ph?m. ?a ph?n, các lo?i th?c ph?m ? ch? quê ??u t??i ngon h?n và có giá r? h?n kho?ng 20-30% khi mua t?i thành ph?.

Giá c? t?i ch? ??u m?i tuy r? nh?ng th??ng không bán l?, do v?y, n?u ??nh mua hàng ? ?ây, b?n nên r? thêm ng??i mua chung ?? ch?n ???c ?? ngon, giá t?t.

10. Không mua quá nhi?u

Nhi?u bà n?i tr? th??ng có tâm lý mua th?t nhi?u th?c ph?m, các lo?i ?? ?n trong d?p t?t ?? phòng tr??ng h?p siêu th? ho?c các ch? ch?a m? c?a tr? l?i. Tuy nhiên, vi?c tích tr? quá nhi?u th?c ph?m trong nhi?u ngày, nh?t là ??i v?i các lo?i rau xanh, trái cây... s? r?t d? d?n ??n th?c ph?m khô héo, th?i, h?ng, bi?n d?ng, bi?n ch?t... T? ?ó, vi?c thu n?p nh?ng lo?i th?c ph?m ?ó vào c? th? s? nh? chu?c h?a vào thân.

H?n th? n?a, hi?n nay các siêu th? ??u m? c?a tr? l?i r?t s?m kho?ng m?ng 2 t?t, ch? không lâu nh? b?n v?n t??ng. L?i khuyên dành cho b?n là không nên d? tr? quá nhi?u ?? ?n, ch? nên tính toán kh?u ph?n ?n dành cho gia ?ình trong 1-3 ngày là t?i ?a.

11. Không mang nhi?u ti?n khi ?i s?m t?t

Khi mua s?m không nên mang quá nhi?u ti?n, thay vào ?ó ch? nên mang m?t kho?n ti?n v?a ?? v?i nhu c?u mua s?m c?a b?n. N?u mang quá nhi?u ti?n, b?n s? s?n tay chi ti?n cho nh?ng món hàng ngoài k? ho?ch, ?i?u này c?ng khi?n k? ho?ch mua s?m không theo d? tính.

Danh sách m?t s? th?c ph?m c?n mua cho ngày t?t:

Nh?ng th? c?n mua s?m:

- B??i di?n: B??i là m?t món th?c ph?m “ch?ng ngán”, “ch?ng hanh hao” cho ngày t?t r?t tuy?t. ?ây c?ng là lo?i qu? ?? ???c lâu, b?n có th? mua t? 10 – 30 qu? ?? ?? dùng cho c? tháng t?t.

- Bia: 1 thùng

- H?t c?n ch?t nh? d? c??i, h?t d?a, h?t bí, h?t h??ng d??ng, hoa qu? s?y khô, ô mai, bánh k?o…

- M?ng, mi?n, n?m h??ng, m?c nh?, d?m, ?? khô nói chung.

- Gi? quà: lên danh sách t?t này c?n ph?i bi?u nh?ng ai thì mua luôn t? bây gi?. Hi?n có r?t nhi?u ??a ch? bán gi? quà giá khá m?m, l?i ???c t?ng kèm nhi?u ?? khuy?n m?i.

Nh?ng th? mua vào sát t?t:

- N?m t??i các lo?i ?? ?n l?u.

- Rau c? các lo?i ?? ?n l?u, làm n?m, làm d?a góp

- Giò tai, l??i, giò gà, giò l?a: N?u b?n không th? t? làm ???c thì nên mua th?c ph?m này vào ngày giáp t?t. M?i th? nên mua kho?ng 1 - 1,5 kg.

- Bánh ch?ng: kho?ng 4 – 5 cái (2 cái th?p h??ng, 3 cái ?? ?n)

- Mâm ng? qu?: ??i 26- 27 T?t m?i mua

- Hoa ly ho?c Lay ?n: ?ây là lo?i hoa c?m b?n nh?t, l?i r?t h?p v?i không khí t?t. Nên mua ít nh?t 1 bình vào kho?ng 28 – 29 t?t.

- ??i ti?n m?i (có th? thêm ti?n l? n?u b?n có thói quen ?i l? chùa ??u n?m b?ng ti?n l?) vào kho?ng 27 – 28 t?t.