Cho con cùng d?n d?p nhà c?a, ?i mua s?m, làm bài t?p ? nhà, lên k? ho?ch vui ch?i… là nh?ng vi?c cha m? nên khuy?n khích con làm trong d?p T?t.

TS. V? Thu H??ng, gi?ng viên khoa Giáo d?c Ti?u h?c – ??i h?c S? ph?m Hà N?i chia s?, v?i k? ngh? T?t dài nh? hi?n nay, các bé th??ng ???c cha m? cho ngh? “t?t ga”. Nh?ng sau ?ó, khi quay tr? l?i tr??ng h?c, các bé tr? nên ch?nh m?ng, m?t m?i, ghét h?c h?n h?n. ?ó là ch?a k? ngh? dài, tr? d? ngh?ch d?i vì th?i gian ch?i quá nhi?u. Có gia ?ình l?i cho con ch?i Ipad, Iphone liên t?c khi?n tr? có nguy c? b? t?t v? m?t ho?c có các v?n ?? s?c kh?e.

V?y th?i gian ngh? T?t, con nên làm gì? D??i ?ây là 11 ?i?u TS. V? Thu H??ng ??a ra ?? các b?c ph? huynh tham kh?o, giúp con có cái T?t ý ngh?a, vui t??i.

Cùng con s?a sang nhà c?a. R?t nhi?u gia ?ình mua s?m thêm ?? ??c, s?n s?a l?i nhà c?a ?ón T?t. N?u công vi?c không quá n?ng nh?c thì các cha m? có th? r? con làm cùng. Ví d? con có th? s?n nhà cùng b?. Cha m? ch? c?n m?c cho con m?t b? qu?n áo c?, h??ng d?n con s?n thì chúng ta s? có thêm m?t tay th? s?n r?t nhi?t tình. Nh?ng khe nho nh? c?a t??ng nhà, nh?ng ch? góc nhà s? là nhi?m v? c?a con và chi?c ch?i s?n nh?.

Cho con làm vi?c nhà là cách ?? giúp tr? th?y h?ng thú khi ?ón T?t (?nh minh  h?a. Ngu?n: Zing)

Cho con cùng tham gia ý ki?n khi ?i mua s?m. C? nhà có th? h?p gia ?ình, bàn b?c nhau xem trong T?t này, chúng ta s? mua s?m th? gì. N?u con ?ã bi?t ch?, cha m? có th? nh? con làm “th? ký” ?? ghi nh?ng món ?? c?n mua l?i. ?i?u này s? khi?n con c?m th?y mình tr??ng thành h?n.

Cùng con ?i ch? T?t mua s?m. Các cha m? ??u ??a con ?i ch? T?t cùng, nh?ng r?t ít cha m? giao tr?ng trách ch?n ?? ?? mua cho các con. Vi?c này các con làm r?t d? mà l?i có th? tranh th? d?y con v? k? n?ng mua s?m. Các cha m? có th? nh? con ch?n m?t hàng c?n mua, xem ngày s?n xu?t, h?n s? d?ng, s? l??ng… c?a món hàng.

Khi ?i mua, nh? d?n con ch?n các ?? ?ông l?nh sau cùng ?? kh?i b? tan ?á tr??c khi v? ??n nhà. Các cha m? ch?c ch?n s? th?y con ngoan ngoãn, ch?n chu và ng??i l?n h?n khi chung tay ?i ch? cùng c? gia ?ình.

 

TS. V? Thu H??ng
 
Cùng con chu?n b? bánh ch?ng. “Khi tôi m?i 5 tu?i ?ã ???c b? m? và ông bà cho gói chi?c bánh ch?ng ??u tiên trong ??i. Có l? ?ó là tr?i nghi?m tuy?t v?i r?t T?t mà c? ??i tôi không th? quên. ??ng th?i v?i tr?i nghi?m ?ó, nh?ng ?êm th?c cùng ?un bánh ch?ng v?i b? là ?i?m nh?n vô giá c?a nh?ng cái T?t trong su?t tu?i th? c?a tôi. Các em bé s? làm ???c n?u có s? h??ng d?n t? m? c?a cha m?. Hãy cho các bé làm ?? các con v?a h?c k? n?ng s?ng, v?a tr?i nghi?m T?t th?t rõ nét và chân th?c nhé” – nhà giáo V? Thu H??ng chia s?.

Chu?n b? qu?n áo ??p ?ón T?t. T? qu?n áo c?a con ??y ?p nh?ng qu?n áo ??p. Nh?ng T?t luôn là d?p ?? chúng ta tr?ng di?n. Con c?ng c?n có ni?m vui ?ó. Tuy nhiên, con s? có nh?ng s? thích ?n m?c riêng. V?y nên vi?c cha m? cho con l?a ch?n qu?n áo m?c T?t, t? tay gi?t s?ch, ph?i khô, g?p g?n gàng s? giúp con có thêm ni?m háo h?c ?ón T?t.

Lên k? ho?ch vui ch?i. Ngày T?t là d?p ngh? r?t dài. ?i chúc T?t ? ?âu, chúc nh? th? nào, ?i ?âu du Xuân… là nh?ng vi?c m?i khi cha m? v?n hay tính toán. Gia ?ình nên cùng nhau bàn b?c vi?c ?ó và cho con tham gia l?p k? ho?ch nghiêm túc. Nhân ti?n ?ó, cha m? c?ng d?n dò con cách chào h?i, c?m ?n, xin l?i, chúc T?t, cách nh?n phong bao lì xì, cách gi? ti?n ?? kh?i m?t mát, cách gi? im l?ng khi ng??i l?n ?ang nói chuy?n, cách ?n u?ng sao cho l?ch s?…. Các em bé n?u ???c d?n dò tr??c ch?c ch?n s? ngoan ngoãn và l? phép h?n là không ???c d?n dò.

D?n nhà ?ón Xuân. Công vi?c d?n nhà th?t m?t m?i, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình có con nh?. Nh?ng các b?n ?y ai c?ng có th? giúp cha m? d?n d?p nhà n?u ???c yêu c?u. Nh?ng l?i khen ng?i k?p th?i s? làm các b?n ?y hào h?ng h?n và s? gi? nhà s?ch h?n nhi?u ??y nhé!

Cùng ông bà, cha m? ch?p tay cúng t? tiên. Th? cúng t? tiên là phong t?c c?a dân t?c Vi?t. Các em nh? tuy còn bé nh?ng c?ng nên d?n ti?p c?n phong t?c này b?ng vi?c cùng c? nhà ch?p tay l? t?i bàn th? ngày T?t. Các bé c?ng h?c ???c phong t?c ch? cho h??ng tàn r?i m?i th? l?c T?t. ?i?u này còn giúp các bé t?ng kh? n?ng kiên nh?n.

Làm bài t?p T?t. Bao gi? c?ng v?y, bài t?p T?t luôn là dài nh?t. ?? con không quá m?t m?i v?i l??ng bài t?p này, các cha m? nên chia nh? ra thành các c?m bài. M?i ngày, các cha m? yêu c?u con gi?i quy?t h?t m?t c?m nh?. Con có th? ngh? ngày 30, mùng 1, mùng 2 T?t; sau ?ó, b?t ??u t? mùng 3, con l?i ti?p t?c gi?i quy?t n?t nh?ng c?m bài còn l?i. Công vi?c này s? giúp con nhanh chóng l?y l?i t? th? h?c hành sau k? ngh? T?t dài.

T?p th?c d?y s?m. Th??ng sau m?t k? ngh? quá dài, các bé r?t ng?i d?y s?m. ??c bi?t khi T?t th??ng là nh?ng kho?ng th?i gian rét m??t. Tuy nhiên, cha m? c?ng nên t?p cho con th?c d?y ?úng gi? ?i h?c tr??c ngày nh?p h?c tr? l?i ?? 2, 3 ngày. Thói quen ???c d?n hình thành thì khi con quay tr? l?i l?p h?c, con s? không c?m th?y quá ng?i và m?t m?i.

Vui m?ng tr? l?i l?p h?c. ?? con có th? hào h?ng ?i h?c, ngoài các b??c chu?n b? nh? trên, các cha m? nên chu?n b? cho con m?t gói k?o ?? con ??n làm quà m?ng tu?i cho cô giáo và b?n bè. ?i?u này s? giúp bu?i h?c ??u tiên c?a con sau T?t tr? nên ?áng yêu h?n nhi?u.

TS. V? Thu H??ng kh?ng ??nh: “T?t là th?i gian ngh? r?t dài. N?u con làm ???c 11 vi?c nh? trên, con s? c?m nh?n sâu s?c h??ng v? T?t ??c tr?ng c? truy?n. Ngoài ra, con c?ng s? tr??ng thành h?n, ch?n chu h?n; s?n sàng và nhi?t tình h?n v?i bu?i h?c sau T?t và d? dàng quay l?i nh?p h?c t?p bình th??ng”./.