Sau T?t, tr? th??ng có r?t nhi?u ti?n lì xì. N?u không ???c h??ng d?n, tr? s? b?t ??u tiêu xài và hoang phí, vì trong n?m, hi?m có d?p nào v?a có nhi?u ti?n v?a ???c ng??i l?n tránh chuy?n r?y la nh? ngày t?t. ?ây là d?p t?t ?? b? m? d?y con cách tiêu ti?n và qu?n lý ti?n b?c.

1. Nuôi heo ho?c l?p s? ti?t ki?m

M?c dù ch?a có th?ng kê chính th?c, nh?ng h?u h?t tr? ? thành ph? ??u nh?n ???c lì xì khá nhi?u, có th? tính ti?n tri?u tr? lên. V?i s? ti?n l?n nh? trên, ch?c ch?n n?u cha m? không ??nh h??ng, tr? s? tiêu xài vào nh?ng m?c ?ích hoang phí nh? ch?i game, mua ?? ch?i…

?i?u này khi?n tr? hình thành thói quen tiêu xài hoang phí, không làm mà v?n ???c h??ng nhi?u. Vì v?y, cha m? nên h??ng d?n tr? cách ti?t ki?m ti?n nh? nuôi heo ho?c l?p s? ti?t ki?m ch?ng h?n. Nh? v?y, tr? v?a gi? ???c ti?n lì xì, v?a h?c ???c ??c tính ti?t ki?m.

2. Ph?c v? cho vi?c h?c

H?u h?t tr? ??u ngh? r?ng, ti?n mua sách v?, ?óng h?c ??u là trách nhi?m c?a cha m?, không ph?i là nhi?m v? c?a tr?. Nên khi cha m? khuyên tr? ?? dành ti?n mua ?? dùng h?c t?p ho?c ?óng h?c phí (n?u nhi?u ti?n lì xì) tr? s? t? ra khó ch?u. Tuy nhiên, cha m? c?n nghiêm kh?c, giáo d?c tr? hi?u r?ng, ti?n lì xì c?ng là ti?n cha m? v?t v? ki?m ???c. Vì tr? nh?n ???c bao nhiêu, cha m? c?ng ph?i m?ng l?i khách b?y nhiêu. Do ?ó, n?u tr? ?? dành ti?n và ph?c v? cho nhu c?u h?c t?p thì cha m? s? th?y vui h?n, nh? ?ó, tr? c?ng tr??ng thành và s?ng có trách nhi?m h?n.

3. Bi?t phân lo?i m?c ?ích tiêu ti?n lì xì

Cho tr? tr?i nghi?m v?i ??ng ti?n c?ng là cách d?y con tiêu ti?n h?p lý. Ti?n m?ng tu?i ???c coi là “v?n ??u tiên” mà tr? có trong ??i. Tr? tiêu nh? th? nào ph? thu?c vào cách ??nh h??ng c?a cha m?. Trong tr??ng h?p này, cha m? nên h??ng d?n tr? lên k? ho?ch m?c ?ích tiêu ti?n nh? ti?n dùng ?? mua ?? ch?i, mua d?ng c? h?c t?p, gi?i trí và ph?i có m?t kho?n ?? dành. Nh? v?y, con s? không hoang phí tiêu xài mà còn có cách qu?n lý ti?n r?t hi?u qu?.

4. Làm t? thi?n

?ây c?ng là m?t trong nh?ng cách d?y con tiêu ti?n h?p lý và ý ngh?a nh?t. Các bé dù r?t ngh?ch ng?m, ham ch?i nh?ng c?ng là nh?ng ??a tr? nh?y c?m và giàu tình th??ng. Khi ???c cha m? chia s? v? nh?ng câu chuy?n khó kh?n c?a nh?ng b?n nh?, hay gia ?ình éo le khác, ch?c ch?n tr? s? s?n sàng nh??ng ti?n m?ng tu?i ?? quyên góp t? thi?n. ?i?u này r?t t?t cho vi?c hình thành nhân cách c?a tr? sau này.

5. S? d?ng ti?n ?? ?i du l?ch

V?i nh?ng tr? thích ?i du l?ch, ?ây c?ng là c? h?i ?? c? nhà cùng có m?t k? ngh? sau t?t thú v?. Cha m? nên cho tr? bi?t, tr? c?ng c?n ?óng góp tài chính trong chuy?n ?i này, và ti?n lì xì s? ???c s? d?ng vào m?c ?ích mang l?i chuy?n ?i vui v? cho tr?. ?i?u này s? giúp tr? h?c ???c tính t? l?p và s?ng có trách nhi?m h?n.

6. D?y con có trách nhi?m khi s? d?ng ti?n lì xì

M?t s? tr? khi nh?n ???c ti?n lì xì ?ã “vung tay quá tr?n”, tiêu xài hoang phí. Sau ?ó, chúng l?i ?òi cha m? ph?i cho thêm ti?n ?? mua th? chúng thích vì trót tiêu h?t ti?n lì xì. V?i nh?ng tr? nh? th? này, cha m? c?n ph?i nghiêm kh?c, phân tích cho con hi?u r?ng, khi con ?ã s? d?ng ti?n thì c?n ph?i ch?u trách nhi?m v? vi?c tiêu xài c?a mình.

N?u ?ã tiêu h?t ti?n lì xì thì con s? không còn c? h?i ?? ???c mua nh?ng th? mình thích ch?ng h?n. ?i?u này s? giúp tr? nh?n th?y sai l?m c?a mình trong cách tiêu ti?n và hi?u r?ng, chúng c?n ph?i h?c l?i cách tiêu ti?n và qu?n lý ??ng ti?n t?t h?n.

Cha m? có nên gi? ti?n c?a tr??
N?u cha m? mu?n gi? ti?n c?a tr? thì c?n ph?i th?a thu?n và nh?n ???c s? ??ng ý c?a tr?. Tuy?t ??i không t? mình ??a ra quy?t ??nh gi? ti?n. Vì n?u cha m? càng c? g?ng gi? ti?n, tr? càng c? g?ng gi?u gi?m và tiêu xài cho nh?ng m?c ?ích không t?t.

Do v?y, thay vì ép bu?c con, hãy khuyên r?n, ??nh h??ng ?? con tr??ng thành h?n trong suy ngh? c?a mình v? vi?c tiêu và qu?n lý ti?n.
Các b? m? nên cân nh?c ?? giúp con s? d?ng ti?n lì xì h?p lý!

Ngu?n: Internet