Nh? chúng ta ?ã bi?t, ngày 8/3 là m?t ngày vô cùng ý ngh?a ??i v?i ph? n?. Th? nh?ng ?? làm sao cho các bé m?m non hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a ngày ??c bi?t này ??i v?i các m? các cô? Ngoài nh?ng câu chuy?n hay nh?ng l?i gi?ng trên l?p, chúng ta có th? truy?n ??t ý ngh?a c?a ngày 8/3 thông qua nh?ng bài th? ?? bé không ch? v?a có thêm tri th?c, mà còn hi?u c?ng nh? th? hi?n ???c tình c?m dành cho nh?ng ng??i yêu th??ng nh?t. Hãy cùng Nuôi Con Kh?e tìm hi?u v? nh?ng bài th? v? ngày 8/3 cho tr? m?m non hay nh?t nhé!

Bài th? 1: N? h?ng mùng 8/3

Sáng mùng 8/3
Em theo m? ra v??n
Cùng ch?m cây hái trái
D?n s?ch c? l?i ?i

?ang say mê nh?t rác
Ch?t nhìn th?y bông hoa
Em reo lên m?ng r?
Ôi! ??p quá m? ?i

M? ng?c nhiên m?i h?i
Có chuy?n gì th? con
T??i c??i, em kh? ?áp
M?t n? h?ng m? ?i

M? m?m c??i giây lát
R?i m?i tr? l?i r?ng
N? h?ng v?a th?c gi?c
Trong ngày 8/3

M? tròn xoe ?ôi m?t
Em ch?t m?i ngh? ra
Hay là con t?ng m?
M?t n? h?ng hôm nay

G?t ??u c??i, m? b?o
Con gái m? th?t ngoan
Ôm m? em kh? nói
Yêu m? nh?t trên ??i

Tác gi?: NLp Trinh

Bài th?: N? h?ng mùng 8/3

 

Bài th? 2: L?i chúc 8/3 c?a bé

Nhân ngày 8/3
Bé con xin chúc m?
Th?t m?nh kh?e, t??i vui
Chúc cô giáo c?a con
Luôn tràn ??y h?nh phúc
Chúc ch? gái h?c gi?i
L?i càng thêm xinh ??p
Bé chúc cho t?t c? 
Trong ngày 8/3

Tác gi?: NLp Trinh

Bài th?: L?i chúc 8/3 c?a bé

 

Bài th? 3: Ngày 8/3 c?a bé

Hôm nay em ??n tr??ng
Nh?ng nhìn quanh l? quá
Sao ??p h?n m?i ngày
Nhi?u hoa t??i k?o ng?t
Không bi?t là vì sao

?ang tò mò suy ngh?
Thì nghe cô giáo b?o
V? ngày 8/3
Là m?t ngày ??c bi?t
Ngày c?a m? c?a cô

??n gi? em m?i hi?u
Ngày ??c bi?t hôm nay
Khi v? nhà v?i m?
Em t?ng m? n? hôn
Nói r?ng quà c?a m?
Nhân ngày 8/3

Tác gi?: NLp Trinh

 

Bài th? 4: Mùng 8/3 ch? c?a m? thôi

Hôm nay tr?i th?t ??p
Cây lá c?ng reo vui
Nh?ng vì sao l?i th?
Vì mùng 8/3

Con c?ng vui l?m l?m
Ngày ??c bi?t hôm nay
Ngày t?t c? vì m?
Và ch? mình m? thôi

Con luôn mong cho m?
Th?t m?nh kh?e, t??i vui
L?i càng thêm h?nh phúc
?? bên con mãi thôi

Vâng l?i m? con h?a
S? h?c gi?i ch?m ngoan
Không làm m? ph?i phi?n
Vì con yêu m? nh?t

Tác gi?: NLp Trinh

Bài th?: Mùng 8/3 ch? c?a m? thôi

 

 

Bài th? 5: Ngày 8/3 là ngày c?a yêu th??ng

Hôm nay cô d?y em
V? m?t ngày ??c bi?t
Ngày c?a nh?ng bông hoa
Và c?a nhi?u l?i chúc

Ngày ?? em th? hi?n
Tình c?m v?i m? yêu
Tình th??ng v?i cô giáo
Tình yêu v?i m?i ng??i

Ngày yêu th??ng nào th??
Là ngày 8/3
Là ngày c?a hy v?ng
Là ngày c?a ??c mong

Em mong cho m?i th?
???c t?t ??p yên vui
Mong m? cô kh?e m?nh
?? bên em tr?n ??i

Tác gi?: NLp Trinh

Bài th?: Ngày 8/3 là ngày c?a yêu th??ng

 

Bài th? 6: M? ?i cho con h?i

M? ?i cho con h?i
V? ngày 8/3
Vì sao l?i ??c bi?t
Vì sao l?i nhi?u quà

M? ?i cho con h?i
V? ngày 8/3
Vì sao vui ??n th?
Vì sao ??y yêu th??ng

M? ?i cho con h?i
V? ngày 8/3
Vì sao ch? c?a m?
Mà không ph?i c?a ba

G?t ??u c??i, m? b?o
Vì nó ??c bi?t thôi
Ch? khi nào con l?n
S? bi?t là vì sao

Tác gi?: NLp Trinh

Bài th?: M? ?i cho con h?i

 

Bài th? 7: Quà 8 tháng 3

Em dán ???c cái hoa
Cô cho mang v? nhà
Nói r?ng con t?ng m?
Quà ngày 8/3
Xoa ??u con m? b?o
Con dán ??p th? à
M? c?m ?n cô giáo
D?y con t?ng m? hoa

Ngu?n: S?u t?m

Bài th?: Quà 8 tháng 3