Nh?ng chuy?n ?i ch?i c? gia ?ình trong d?p ngh? l? dài giúp m?i thành viên có thêm n?ng l??ng sau nh?ng ngày làm vi?c, h?c hành v?t v?. Qua ?ó, cha m? c?ng giúp con chia s? ni?m vui khám phá, th??ng th?c món ?n ngon. Nh? v?y các thành viên trong gia ?ình s? thêm yêu th??ng và g?n k?t v?i nhau, nh?ng ký ?c ??p trong t?ng chuy?n ?i s? tác ??ng ??n quá trình tr??ng thành c?a con tr?. Tuy nhiên ?? chuy?n ?i ch?i dài h?i ???c tr?n v?n, các cha m? c?n ??c bi?t chú ý ??n v?n ?? an toàn và s?c kh?e c?a tr?, tránh nh?ng r?i ro ti?m ?n có th? x?y ra.

Tr? ham ch?i nên ?i l?c

Trong quá trình di chuy?n n?i ?ông ng??i, ch? m?t chút l? là không có s? giám sát c?a ng??i l?n, tr? r?t d? b? l?c vì b?n tính ham ch?i, thích khám phá nh?ng c?nh v?t xung quanh.

Con ?i l?c là m?t trong nh?ng ?i?u t?i t? nh?t mà ông b?, bà m? nào c?ng lo l?ng. ?i?u t?t nh?t cha m? có th? làm là d?y cho tr? m?t s? k? n?ng ??n gi?n, nh?ng vô cùng quan tr?ng ?? bé bi?t cách t? b?o v?.

Tr??c khi ?i, cha m? nên d?y bé không ?i theo, nghe l?i c?a ng??i l? khi ch?a ???c s? ??ng ý c?a ng??i thân. Cha m? c?n d?y con cách x? lý tình hu?ng khi b? l?c l?ng ghép vào nh?ng câu chuy?n tình hu?ng gi? ??nh b?ng câu h?i và h??ng con cách gi?i quy?t.

Ch?ng h?n h?i tr? `Khi con b?ng d?ng không nhìn th?y ng??i nhà ? bên c?nh thì con ph?i làm gì?`. Sau ?ó g?i ý cho tr?, d?y cách nh?n bi?t và tìm ??n nh? s? giúp ?? c?a c?nh sát, nhân viên an ninh, nh?ng cô chú m?c ??ng ph?c.

`Nên d?y bé ghi nh? tên tu?i c?a cha m?, ??a ch?, ?i?n tho?i liên l?c. Hãy cài vào ba lô, túi áo c?a con m?nh gi?y ghi tên, ??a ch?, ?i?n tho?i c?a ng??i thân. D?n con c?n gi? m?nh gi?y này c?n th?n và hãy ??a cho nh?ng ng??i m?c ??ng ph?c, ?eo phù hi?u m?nh gi?y này trong tr??ng h?p con b? l?c`, v? chuyên viên tâm lý khuyên.

Hãy giúp con ghi nh? tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c c?a ng??i thân

Cha m? c?n ??c bi?t ?? ý k? ??n con t?i ch? ?ông ng??i nh? sân bay, b?n xe, trung tâm mua s?m, không nên cho bé ?i kh?i t?m m?t mình quá xa. Tr? càng hi?u ??ng cha m? càng không nên r?i m?t kh?i bé dù ch? là m?t phút. N?u con còn nh?, cha m? nên b? trên tay.

V? ph? huynh, khi g?p tình hu?ng l?c m?t con, hãy bình t?nh ?? không b? phân tâm, ??ng th?i d? dàng ??a ra ???c quy?t ??nh nhanh và sáng su?t. Ch?ng h?n cha m? ph?i ??ng l?i kêu tên con th?t to, sau ?ó m?i ?i tìm và nh? t?i s? tr? giúp c?a ng??i có trách nhi?m ? khu công c?ng ?ó.

C?n t?p thói quen gi? ?nh con trong ví, ?i?n tho?i ?? nh?ng lúc kh?n c?p nh? th? có th? c?n t?i mà s? d?ng ngay. N?u b?n v?n ch?a th? nào tìm th?y bé hãy báo cho l?c l??ng công an ?? ???c s? tr? giúp.

Nguy c? ?u?i n??c

N?u cha m? ch?n vùng bi?n, sông, h? là n?i th? giãn trong mùa ngh? l?, c?n chú ý ??n s? an toàn c?a con khi b?i. Hãy ch? cho tr? ch?i ? nh?ng n?i g?n b?, có cha m? bên c?nh gi? phao b?i.

Nhi?u ng??i th??ng ch? quan ?? con t? dùng phao t?m ho?c dùng phao cùng con t?m xa b?. ?i?u này r?t nguy hi?m vì b?n và con s? d? b? cu?n ra xa mà không bi?t, nhi?u kh? n?ng s? b? sóng ?ánh úp, nh?ng c?n sóng d?n d?p khi?n b?n không bi?t x? lý nh? th? nào.

Các ch?ng b?nh ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a con

?i ch?i xa v?i s? thay ??i môi tr??ng s?ng, ??c bi?t nh?y c?m v?i con tr? vì thay ??i th?i ti?t và th?c ph?m ?n u?ng khác l? r?t d? làm con nhi?m các b?nh nh? c?m cúm, s?t, ng? ??c th?c ?n…

Tr??c khi ?i, cha m? nên chu?n b? s?n ?? ?n, th?c u?ng quen thu?c cho con ?? ??m b?o ?n u?ng v? sinh và an toàn. Bên c?nh ?ó, c?n t?ng c??ng cho tr? u?ng ?? n??c, ?n trái cây giàu vitamin C ?? t?ng c??ng s?c ?? kháng. C?ng c?n chu?n b? s?n qu?n áo, nón, kính râm, kem ch?ng n?ng… phù h?p v?i th?i ti?t n?i ??nh ??n du l?ch.

Hãy mang theo thu?c c?m, s?t, ?au b?ng, d?u xoa, kem ch?ng mu?i, dung d?ch r?a tay di?t khu?n và các d?ng c? y t? d? phòng khi c?n dùng ??n.

N?u b?n ??a con ?i du l?ch n??c ngoài, t?t nh?t nên cho bé ?i khám s?c kh?e tr??c khi ?i. Hãy xin l?i khuyên c?a bác s? v? vi?c gi? gìn s?c kh?e c?a bé trong chuy?n ?i xa, l?u ý ??n nhóm máu c?a con. N?u bé có s?n b?nh gì ?ó, hãy nh? bác s? gi?i thi?u m?t c? s? y t? ? n?i b?n ??n.

??c bi?t, trong b?t k? d?p ngh? l? nào ?ang có d?ch b?nh nh? s?i, xu?t huy?t, cha m? c?n h?t s?c cân nh?c khi quy?t ??nh ?i du l?ch ??n ch? ?ông ng??i. N?u cho tr? ?i, hãy chú ý t?ng c??ng dinh d??ng, th??ng xuyên v? sinh r?ng mi?ng, m?i, h?ng, m?t và thân th? cho tr?.

Ng??i l?n nên r?a tay th??ng xuyên v?i xà phòng di?t khu?n khi ch?m sóc tr?.

Trong quá trình ?i du l?ch, n?u có các tri?u ch?ng nghi ng? m?c b?nh, c?n ??n ngay c? s? y t? g?n nh?t ?? ???c t? v?n, khám, ?i?u tr? k?p th?i và h?n ch? ti?p xúc v?i ng??i khác ?? tránh lây lan.

Tâm lý xáo tr?n

Nh?ng k? ngh? cùng gia ?ình là kho?ng th?i gian tr? con luôn trông ??i trong su?t m?t n?m. M?t k? ngh? thú v? s? giúp tr? cân b?ng v? s?c kh?e, tâm lý. ?ây là th?i ?i?m ?? cha m? bày t? s? yêu th??ng, gi?i thi?u nh?ng ?i?u l? l?m xung quanh ?? con cái có c? h?i tr?i nghi?m, h?c h?i.

Do ?ó, tr??ng h?p con ph?m l?i, cha m? không nên la r?y, trách m?ng con n?ng l?i, ch? nên khuyên b?o góp ý ?? con t?n h??ng k? ngh? tr?n v?n v?i tâm lý tho?i mái nh?t.

`Mang theo con nh? ?i du l?ch không ph?i là ??u thêm nh?ng r?c r?i. Ch? c?n chú ý vài ?i?u nho nh?, gia ?ình b?n s? tho?i mái t?n h??ng k? ngh? cùng các con an toàn trong ni?m yêu th??ng g?n k?t h?nh phúc`, v? chuyên gia tâm lý chia s?.

Th?o Thu (S?u t?m)