A. Quy ??nh v hnh th?c thanh ton

Khch hng thanh ton b?ng ti?n m?t ngay khi nh?n hng ho?c b?ng hnh th?c theo th?a thu?n c?a khch hng v?i cng ty.

B. Chnh sch v?n chuy?n, giao nh?n

T?i cc ??a ?i?m cng ty c tuy?n giao hng tr?c ti?p, cng ty s? giao hng cho khch hng t?i ??a ?i?m khch hng ??ng k. Cc khu v?c khng c tuy?n giao hng tr?c ti?p c?a cng ty: khch hng s? ??n tr?c ti?p nh?n hng t?i kho cng ty.

C. Chnh sch b?o hnh

Thu?c v th?c ph?m ch?c n?ng khng p d?ng chnh sch b?o hnh. Trn m?i s?n ph?m c in H?n s? d?ng c?a nh s?n xu?t.

D. Chnh sch ??i/ tr? hng v hon ti?n

Cng ty khng c chnh sch ??i/tr? hng v hon ti?n. Cng ty ch? ??i hng cho khch hng n?u hng ha b? l?i c?a nh s?n xu?t.

E. Chnh sch b?o m?t thng tin

1- M?c ?ch v ph?m vi thu th?p thng tin

Chnh sch b?o m?t thng tin l m?t trong nh?ng chnh sch m website Bosunamin (sau ?y g?i t?t l "chng ti") ??c bi?t ch tr?ng khi khch hng mua hng trn h? th?ng c?a chng ti.

Chng ti cam k?t khng bn, chia s? hay trao ??i thng tin c nhn c?a khch hng thu th?p trn trang web cho m?t bn th? ba no khc.

Thng tin c nhn thu th?p ???c s? ch? ???c s? d?ng trong n?i b? cng ty. Khi qu khch lin h?, thng tin c nhn m chng ti thu th?p bao g?m:

+ H? v Tn

+ ??a ch?

+ ??a ch? Email

+ S? ?i?n tho?i

+ Ch? ?? lin h?

+ N?i dung lin h?

Nh?ng thng tin trn s? ???c s? d?ng cho m?t ho?c t?t c? cc m?c ?ch sau ?y:

- Cung c?p & t? v?n thng tin lin quan ??n s?n ph?m v d?ch v? do chng ti cung c?p

- G?i ?i?n h??ng d?n khch hng n?i mua s?n ph?m thu?n ti?n nh?t

2 Ph?m vi s? d?ng thng tin

Thng tin c nhn c?a khch hng thu th?p ???c chng ti s? ch? ???c s? d?ng trong n?i b? cng ty. Chng ti c th? chia s? tn v ??a ch? c?a qu khch cho b? ph?n bn hng ho?c nh phn ph?i c?a chng ti ?? c th? lin h? t? v?n cho qu khch.

3 Th?i gian l?u tr? thng tin

Chng ti s? l?u tr? cc Thng tin c nhn do khch hng cung c?p trn cc h? th?ng n?i b? c?a chng ti trong qu trnh cung c?p d?ch v? cho khch hng ho?c cho ??n khi khch hng c yu c?u h?y cc thng tin ? cung c?p.

4 ??a ch? c?a ??n v? thu th?p v qu?n l thng tin c nhn

CNG TY C? PH?N D??C PH?M H TY

Tr? s? chnh: S? 10A, ph? Quang Trung, Ph??ng Quang Trung, Qu?n H ?ng, Thnh ph? H N?i.

??a ch? nh my s?n xu?t: T? dn ph? 4, ph??ng La Kh, Qu?n H ?ng, Thnh ph? H N?i

?i?n tho?i: 04 33 52 25 25/ 04 22 14 33 68 - Fax: 04 33 829 054

5 Ph??ng ti?n v cng c? ?? ng??i dng ti?p c?n v ch?nh s?a d? li?u c nhn c?a mnh

Qu khch c th? g?i ?i?n tr?c ti?p cho chng ti theo s? Hotline: 04 33 52 25 25 ho?c lin h? qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  chng ti s? s?a ho?c xa d? li?u gip qu khch hng.

6 Cam k?t b?o m?t thng tin c nhn khch hng

??i v?i chng ti, s? b?o m?t thng tin c?a khch hng l c?c k? quan tr?ng.

Chng ti bi?t r?ng qu khch s? r?t quan tm ??n vi?c nh?ng thng tin m qu khch cung c?p cho chng ti c ???c b?o m?t, an ton hay khng. V v?y, chng ti t?o ra chnh sch b?o m?t ny ?? ch?ng minh cho cam k?t v? s? an ton b?o m?t v?i qu khch hng. Qua Chnh sch b?o m?t thng tin ny, chng ti mu?n qu khch hi?u ???c v? vi?c chng ti thu th?p thng tin khch hng, vi?c s? d?ng v chia s? thng tin c?ng nh? vi?c b?o m?t thng tin khch hng c?a chng ti.

Chng ti s? khng chia s? thng tin c?a qu khch v?i b?t k? cng ty no khc c?ng nh? khng s? d?ng vo b?t c? m?c ?ch kinh doanh no. Chng ti ch? s? d?ng thng tin ny v?i m?c ?ch cung c?p t? v?n thng tin lin quan t?i s?c kh?e, s?n ph?m v cc thng tin b? ch khc cho khch hng ho?c cung c?p cho b? ph?n bn hng c?a cng ty, nh phn ph?i s?n ph?m t?i khu v?c c?a khch hng ?? ch? d?n tr?c ti?p cho qu khch mua hng.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: