M?t ch? ?? ?n u?ng cân b?ng là cách t?t nh?t ?? nh?n ???c ??y d? ch?t dinh d??ng, nh?ng vi?c b? sung vitamin c?ng r?t c?n thi?t. Ph? n? mang thai ch? nên u?ng b? sung vitamin theo ch? ??nh c?a bác s?. Vi?c b? sung Vitamin và d??ng ch?t không thay th? ???c cho ch? ?? ?n u?ng lành m?nh, quan tr?ng là c?n ??m b?o cho ng??i ph? n? ?ang mang thai nh?n ???c ?? ch?t dinh d??ng hàng ngày. Vi?c b? sung Vitamin có tác d?ng t?t nh?t khi ???c dùng nh? m?t ph?n c?a m?t ch? ?? ?n ch? không ph?i ?? thay th? cho m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh .

D??i ?ây là m?t s? Vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u c?n cho nhu c?u hàng ngày c?a ph? n? có thai


bang2bang3

 

Nuôi con kh?e
( Theo Americanpregnancy)