Nh? chi tiêu khá ti?t ki?m, l?i ???c bà trông con giúp k? t? khi ?i làm nên trong n?m ??u tiên, bà m? tr? này ch? tiêu t?n kho?ng g?n 30 tri?u ti?n nuôi con.

 

Tr??c ?ây, khi m?i làm ?ám c??i, ch? Nguy?n H?i Hà, 26 tu?i (Nguy?n L??ng B?ng, HN) c?ng bi?t khi có con nh? s? chi tiêu t?n kém h?n. Song ch? không ng? ???c, nuôi con nh? l?i t?n kém ??n v?y.
Ch? tâm s?: “Sau ?ám c??i, vì v? ch?ng ?ã có công vi?c ?n ??nh nên c? 2 ??a quy?t ??nh sinh con li?n. Mình ch? ngh? ??n gi?n, lúc ?ó ông bà n?i, ngo?i còn ?ang kh?e, n?u sinh bé ngay thì có ông bà trông giúp. ?? 2-3 n?m n?a s? ông bà già r?i thì không trông con t?t. Nào ng? t? ngày sinh con ra, chi tiêu trong nhà eo h?p h?n vì ph?i m?t m?t kho?n ti?n không nh? trong vi?c nuôi con n?m ??u tiên này”.
 
Theo bà m? 1 con này tính toán: “Không bi?t các m? khác nuôi con ??u lòng chi phí nuôi con bao nhiêu. Ch? mình nuôi con dù ?ã ti?t ki?m nh?t có th? v?n m?t g?n 29 tri?u tri?u ??ng/1 n?m. ??y là ch?a k? con hàng ngày ?ã ???c bà n?i ch?m sóc nên ?i làm yên tâm và b?t ???c 1 kho?n thuê giúp vi?c hay ti?n g?i con ?i tr? nh? nhi?u bé khác”.
 
C? th?, các kho?n chi tiêu ti?n nuôi con trong n?m ??u c?a m? Hà nh? sau:
 
1. Ti?n s?a + d?ng c? v? sinh: 7,5 tri?u ??ng
 
6 tháng ??u, ch? Hà nuôi con hoàn toàn b?ng s?a m?. B?i th?, con trai ch? v?a có s?c ?? kháng t?t còn b?n thân v? ch?ng ch? l?i ti?t ki?m ???c m?t kho?n ti?n s?a do không ph?i m?t ti?n mua s?a công th?c nh? nhi?u m? nuôi con nh? khác.
 
Ti?n nuôi con nh?
T? khi ?i làm, ch? Hà ph?i t?n thêm ti?n mua s?a công th?c cho con (?nh minh h?a).

Tuy nhiên, t? khi ch? Hà ?i làm tr? l?i, bé nhà ch? b?t ??u u?ng thêm s?a công th?c và ???c bà cho ?n d?m: “Mình th??ng cho con u?ng s?a b?t Nan: 2 h?p/ 900gr x 300k = 600k/tháng. Tính ra nh? v?y, m?t n?m u?ng s?a c?a con kho?ng 7,2 tri?u ??ng. Ngoài ra, trong n?m ??u tiên mình c?ng thay 2 l?n núm vú, d?ng c? v? sinh bình s?a. T?ng s? ti?n thay núm vú, d?ng c? v? sinh này h?t 300 ngàn ??ng/n?m” - ch? Hà nh?m tính.
 
2. Ti?n th?c ?n d?m: 2,4 tri?u
 
Khi con ???c g?n 6 tháng, ch? Hà b?t ??u cho con trai t?p ?n d?m. Khi m?i ?n d?m, ch? m?t 1 tháng ??u mua b?t ng?t ?n d?m cho con. Khi ?y, con m?i t?p ?n nên b?t ?n d?m ch? mua c?a ngo?i khá ??t ??. Th??ng lúc ?y, ch? ch? cho con ?n 1 b?a sau ?ó m?i t?ng d?n lên 2 b?a. Ch? nh? khi ?y m?t kho?ng h?n 400 ngàn ??ng ti?n mua b?t ng?t pha theo công th?c có s?n cho con ?n.
 
Khi con ???c 7 tháng, sau th?i gian ?n b?t ng?t thì ch? b?t ??u t? n?u b?t dinh d??ng m?n cho bé. B?t m?n c?ng gi?ng nh? b?t ng?t nh?ng có thêm th?t, cá, tr?ng, cua… Thông th??ng, nhà ?n gì ch? l?i cho con ?n th?c ph?m ho?c rau c? ?ó. N?u tính chi li thì ti?n mua th?c ph?m ?? n?u cháo ?n d?m cho con ??c tính kho?ng 2 tri?u/n?m.
 
3. Ti?n mua d?u ?n: 350 ngàn ??ng
 
Là m?t bà m?, ch? Hà bi?t trong m?i kh?u ph?n ?n hàng ngày c?a con, c?n có ?? 4 nhóm th?c ?n sau: nhóm ???ng b?t hay ng? c?c, nhóm ch?t ??m, nhóm ch?t béo và nhóm rau xanh. 
 
Trong 4 nhóm k? trên, nhóm ch?t béo ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong dinh d??ng c?a con vì giúp d?n và hòa tan các vitamin, ??y nhanh quá trình h?p th? các vitamin trong c? th?. Do ?ó, ch? th??ng ch?n d?u ô liu lo?i nguyên ch?t cho bé, giá m?t chai 250ml kho?ng 150 ngàn ??ng và trong 6 tháng ?n d?m c?a n?m ??u tiên, ch? ??c ch?ng s? ti?n mua d?u ô liu kho?ng 350 ngàn ??ng.
 
4. Ti?n s?a chua, váng s?a, phô mai, trái cây: 3,6 tri?u ??ng
 
Khi con t? 6 tháng tu?i, ch? Hà c?ng cho con ?n thêm s?a chua, phô mai, trái vây và váng s?a. ?? ti?t ki?m và ??m b?o v? sinh, ch? Hà th??ng t? làm s?a chua, váng s?a cho con ?n.
 
Riêng phô mai và trái cây thì ch? ph?i mua ? siêu th?. Chi phí cho các kho?n ti?n này kho?ng 300 ngàn ??ng/tháng. Tính ra, 1 n?m ch? h?t kho?ng 3,6 tri?u ??ng.
 
5. Ti?n tã b?m: h?n 5 tri?u ??ng
 
Lúc m?i sinh, con trai ch? Hà dùng r?t t?n b?m. Lý do vì con ?i ? phân su và ?i ngoài, tè liên xoành xo?ch. Có th?i ?i?m ch? ph?i dùng 10 chi?c b?m/ngày. Tuy nhiên, sau ?ó gi?m d?n s? l??ng và sang tháng th? 2, con ch? ch? ph?i dùng 3-4 chi?c/ngày. Và hi?n nay, do con ch? ???c 1 tu?i nên ch? dùng 1 chi?c b?m vào ban ?êm, còn ban ngày ch? t?p cho con ?i vào bô.
 
“T? 0-12 tháng tu?i, con mình dùng b?m dán ban ngày cho ti?t ki?m và b?m qu?n ban ?êm, lo?i bình th??ng nên ??c kho?ng 450 nghìn/tháng, tính c? n?m kho?ng h?n 5 tri?u ti?n tã b?m/n?m. Gi? thì con ?ã 1 tu?i, mình chuy?n sang dùng lo?i 7k/chi?c, ngày m?t 1 chi?c bu?i t?i nên không t?n nh? tr??c” - Ch? Hà cho bi?t.
 
6. Ti?n qu?n áo cho con: 4 tri?u ??ng
 
Là m?t bà m? tr? c?ng khá thích mua s?m nh?ng do ? v?i m? ch?ng nên ch? Hà c?ng không vung tay quá trán trong vi?c s?m qu?n áo cho con. Th??ng thì m?i mùa, ch? s?m cho con vài b? ?? ??p ?? m?c khi ?i ch?i ho?c khi c?n ?n di?n. Còn l?i, h?u h?t là ?? ? nhà, ch? mua ?? Made in Vi?t Nam và ch? mua v?a m?c cho bé nên không t?n kém.
 
Trong 1 n?m ??u ti?n mua s?m qu?n áo cho con c?a ch? Hà ch? kho?ng 4 tri?u ??ng. S? ti?n này ?ã bao g?m h?t ti?n s?m cho bé các b? ?? m?c ?i ch?i, ? nhà, t?t chân t?t tay, giày dép, m? kính cho bé.
 
7. Ti?n mua ?? ch?i: 1 tri?u ??ng
 
Ý th?c ???c ti?n mua ?? ch?i cho con trai c?ng chi?m m?t kho?n kha khá n?u không bi?t ti?t ki?m. Do ?ó, ch? Hà quy?t không bao gi? b? quy?n r? b?i các lo?i ?? ch?i ??y màu s?c, nh?t là hàng gi?m giá mà d? dàng rút “h?u bao”. 
 
Ch? cho bi?t: “Con trai mình nh?n ???c nhi?u ?? ch?i là quà c?a ng??i thân t?ng d?p sinh nh?t, ngày T?t thi?u nhi, T?t trung thu... Do ?ó, mình th??ng xuyên ph?i t? nh? ph?i ki?m ch? ?? không khuân thêm v? nhà ?? ch?i. Th? nên mình ti?t ki?m ???c m?t kho?n kha khá. Có khi c? n?m ??u nuôi con, mình m?t kho?ng 1 tri?u ti?n mua ?? ch?i cho bé thôi”.
 
Ti?n nuôi con nh?
Nh? nuôi con b?ng s?a m? và tiêm ch?ng ? ph??ng nên ch? Hà ?ã ti?t ki?m ???c m?t kho?n ti?n nuôi con khá l?n.

8. Ti?n mua các v?t d?ng khác: 3,4 tri?u ??ng
 
T? ngày có con nh?, ch? Hà c?ng mua riêng s?a t?m, d?u g?i, ph?n rôm cho bé. S? ti?n này tính ra m?t n?m c?ng m?t t?ng kho?ng 500 ngàn ??ng.
 
Ngoài ra, ch? c?ng mua m?t chi?c xe ??y có giá 2 tri?u ??ng và m?t chi?c ??u bé có giá g?n 9 tr?m ngàn ??ng ?? ti?n di chuy?n bé.
 
9. Ti?n tiêm phòng, chích ng?a: 0 ??ng
 
Hi?n bé nhà ch? Hà ?ã v?a tròn 1 tu?i nên ch? ?ã tiêm ?? 3 m?i v?c xin 5 trong 1 (Quinvaxem) ?? phòng b?nh b?ch h?u, ho gà, u?n ván, viêm gan B và Hib. 
 
“Mình hay cho con ??n các ?i?m tiêm ch?ng t?i tr?m y t? xã ph??ng nên  ???c tiêm ch?ng mi?n phí các v?c xin trên. Khi ?i tiêm, mình ch? c?n nh? mang theo s? tiêm ch?ng c?a con ?? cán b? y t? ki?m tra và có ch? ??nh thích h?p cho con. Theo mình, các m? ch?ng nên t?n ti?n tiêm d?ch v? cho con làm gì” – ch? Hà th?a nh?n. 
 
10. Ti?n khám ch?a b?nh: 1,7 tri?u ??ng
 
Tr?m vía, trong 1 n?m qua, nh? ???c bà n?i ch?m sóc c?n th?n nên con trai ch? Hà ch? duy nh?t 2 l?n ph?i ?i khám bác s?. M?t l?n con trai ch? b? viêm ph?i và m?t l?n b? r?i lo?n tiêu hóa. 2 l?n ?i khám, chi phí mua thu?c và th?m khám cho con ch? h?t 1,7 tri?u ??ng.
 
Tuy nhiên, nhà ch? Hà lúc nào c?ng có 1 kho?n d? phòng kho?ng 20 tri?u ?? phòng xa nh?ng lúc con ?m ?au.
 
=>T?ng ti?n nuôi con/n?m: 28.950.000 ??ng
 
Nói v? kho?n ti?n nuôi con 1 n?m ch? h?t g?n 29 tri?u ??ng, bà m? này c??i nói:“Mình nuôi con b?ng s?a m? và tiêm ch?ng ? ph??ng nên ?ã ti?t ki?m ???c 1 kho?n l?n r?i. Nói chung, nuôi con 1 tháng bao ti?n mình ngh? tùy thu?c vào m?c s?ng, m?c thu nh?p c?a m?i v? ch?ng tr?. V?i nhà mình thì chi phí nuôi con nh? v?y là v?a ph?i”.
 
(S?u t?m)