Oralplus Gold New - Con ?n ngon, h?t bi?ng ?n, h?t ?m v?t

Dành cho tr? bi?ng ?n, hay ?m v?t, tiêu hóa kém

V?i thành ph?n chính Lysin HCl ( Hàn Qu?c ) - Elderberry ( ??c ) - Nutriose ( Pháp):

- Giúp tr? ?n ngon mi?ng - t?ng ?? kháng

- C?i thi?n tính bi?ng ?n c?a tr?

- ?ng u?ng ti?n s? d?ng và b?o qu?n

Tổng đài từ vấn: 0433.522525


Thành ph?n

Thành ph?n:

M?i ?ng 10ml ch?a:

Elderberry ( ??c ).........................20mg

Lysin HCl ( Hàn Qu?c ).................250mg

Cao men bia............................... 250mg

Nutriose (Pháp)...........................100mg

Thymomodulin..............................10mg

K?m Methionin...............................20mg

Taurin.........................................10mg

Vitamin B1.................................1.5mg

Vitamin B2.................................1.5mg

Vitamin B3.................................4.0mg

Vitamin B6.................................1.5mg

Các ch?t ph? gia v?.....................10ml

Công d?ng

Công d?ng c?a ORALPLUS GOLD NEW:

- H? tr? b? sung vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u cho c? th?.

- H? tr? t?ng c??ng tiêu hóa h?p thu th?c ?n.

- H? tr? t?ng c??ng s?c kh?e, h? tr? t?ng s?c ?? kháng

??i t??ng s? d?ng

??i t??ng s? d?ng:

- Tr? em bi?ng ?n, kém ?n, kém h?p thu, suy dinh d??ng.

- Tr? em s?c ?? kháng kém, hay ?m v?t.

- Ng??i m?t m?i, suy nh??c c? th?, ng??i ?ang ?m, m?i ?m d?y, ?n u?ng và tiêu hóa kém.

Cách dùng

Cách dùng:

- Tr? em t? 1-3 tu?i: U?ng 1 ?ng/ngày

- Tr? em t? 4-12 tu?i: U?ng 1 ?ng x 2 l?n/ngày

- Ng??i l?n và tr? em trên 12 tu?i: U?ng 2 ?ng x 3 l?n/ngày

* Chú ý: S?n ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.

Thông tin thêm

Quy cách ?óng gói: H?p 4 v? x 5 ?ng 10 ml.

S? XNCB: 6034/2018/?KSP

Oralplus Gold - Con ?n kh?e, m? nhàn tênh
M?i th?c m?c c?n h? tr? v? ch?m sóc tr? vui lòng liên h?:
HOTLINE: 024.33 52 25 25
Ho?c g?i thông tin t?i fanpage:
www.facebook.com/nuoiconkhoe.dht


Các sản phẩm khác