Giúp mát gan, l?i ti?u, thanh nhi?t, gi?i ??c, ch?ng d? ?ng.

T?ng c??ng chuy?n hoá giúp nhu?n gan, l?i m?t, kích thích tiêu hóa giúp ?n u?ng ngon mi?ng.

H? tr? ?i?u tr? r?i lo?i ch?c n?ng gan.

Tổng đài từ vấn: 0433.522525


Thành ph?n

D?ng bào ch?: Dung d?ch u?ng

Thành ph?n: M?i ?ng 10ml ch?a:

Di?p h? châu                                     1.50g

Actiso                                                1.50g                   

Kim ngân hoa                                   1.00g

Sài ??t                                               1.00g

B?ch ph?c linh                                  0.50g

B?ch tru?t                                          0.50g

Hoài s?n                                            0.20g

Công d?ng

Công d?ng:

- Giúp mát gan, l?i ti?u, thanh nhi?t, gi?i ??c, ch?ng d? ?ng.

- T?ng c??ng chuy?n hoá giúp nhu?n gan, l?i m?t, kích thích tiêu hóa giúp ?n u?ng ngon mi?ng.

- H? tr? ?i?u tr? r?i lo?i ch?c n?ng gan.

??i t??ng s? d?ng

 ??i t??ng s? d?ng: Ng??i l?n và tr? em có bi?u hi?n:

- M?n ng?a, d? ?ng, phát ban, rôm s?y, ch?c l? ngoài da

- M?t m?i, chán ?n, ??ng mi?ng, ?n u?ng không tiêu, ??y ch??ng b?ng do ch?c n?ng chuy?n hóa kém.

- Tr? m?i ?m d?y, dùng thu?c kháng sinh kéo dài

- C? th? nóng trong, b?t r?t khó ng?, nám da

- Bí ??i ti?u ti?n, n??c ti?u s?m màu, táo bón.

Cách dùng

Cách dùng – Li?u dùng: u?ng trong ho?c sau b?a ?n

Tr? em trên 1 tu?i: U?ng 1 ?ng/ngày (chia 1 ho?c 2 l?n).

Ng??i l?n: U?ng 1 ?ng/l?n x 2 l?n/ngày.

Tr? em d??i 1 tu?i: H?i ý ki?n bác s? ho?c d??c s? tr??c khi dùng.

Cách s? d?ng: L?c k? tr??c khi s? d?ng, sau ?ó dùng tay b? ??u ?ng dùng tr?c ti?p ho?c pha loãng v?i n??c ?un sôi ?? ngu?i theo v? ng?t thích h?p.

* Chú ý: " S?n ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh"

Thông tin thêm

B?o qu?n: N?i khô, nhi?t ?? d??i 300C.

L?u ý: Ng??i t? v? h? hàn, tiêu ch?y do l?nh không nên dùng.

Th?i h?n s? d?ng: 3 n?m k? t? ngày s?n xu?t. Ngày s?n xu?t và h?n s? d?ng ghi trên bao bì.

Quy cách ?óng gói: H?p 20 ?ng x 10 ml.

S?n xu?t và phân ph?i b?i:

CÔNG TY C? PH?N D??C PH?M HÀ TÂY

??a ch?: T? dân ph? s? 4 – Ph??ng La khê – Qu?n Hà ?ông – Thành ph? Hà N?i

?i?n tho?i: 04.33522525

Fax: 04.33829054

T?ng ?ài t? v?n và h? tr? khách hàng: 04 33 52 25 25


Các sản phẩm khác