N?u nh? có ai ?ó h?i tôi, ?i?u gì làm tôi s? nh?t khi nuôi con nh?, thì tôi s? tr? l?i không do d?: tôi s? nh?t “con bi?ng ?n”. Tôi không ph?i là ng??i quá c?u toàn, không yêu c?u m?i th? ph?i hoàn h?o, nh?ng th?c s?, cho ??n bây gi?, khi ?ã t?m yên lòng vì con ?n u?ng ?ã t?t h?n, thì th?nh tho?ng tôi v?n nh? v? nh?ng ngày “con bi?ng ?n” nh? m?t th? “ám ?nh kinh hoàng” trong công cu?c b?t ??u làm m? ??y gian nan c?a tôi.

Mang b?u Bi c?ng nh? nhàng, sinh n? thu?n l?i, c?ng ch?m ch? tham kh?o các th? lo?i sách ?? chu?n b? cho con nh?ng n?m ??u ??i, nên khi ??c ???c ?âu ?ó nh?ng than th?, v?t vã c?a các bà m? khi nuôi con, cho con ?n d?m, tôi kh? c??i kh?y: “Ôi dào, gì mà kinh th?, sau này ch?c ch?n mình s? làm ???c thôi, d? ?y mà”...

Th? nh?ng, nh?ng “ám ?nh kinh hoàng” c?a tôi b?t ??u khi Bi b??c vào giai ?o?n ?n d?m:

  1. “Cho nó ?n gì mà ít th??”, “Ép nó ?n ?i!”, “Sao còi z?n còi zin th? kia?”... và en n? câu x?a xói

M?i ngày, hàng tr?m câu h?i c?a nh?ng ánh m?t soi mói d?n vào ??u tôi. Hàng xóm, r?i ??n m? ch?ng c? luôn nhìn tôi v?i ánh m?t trách móc, c? nh? th? tôi mu?n con mình còi c?c l??i ?n nh? v?y ?y. Ng??i ta ác ý th?t, hay vì tôi ?ang quá “nh?y c?m”, hay vì tôi c?ng ?ang c?m th?y “t?i l?i” vì không th? làm con ?n nhi?u h?n, ?n ngoan h?n?

  1. “Ch?y ?n” t?ng b?a cho con

Vâng, chính xác là “ch?y ?n” ?. Nh?ng không ph?i vì nhà tôi nghèo, mà là vì tôi không bi?t làm th? nào ?? con có th? thích thú v?i nh?ng món tôi n?u. M?i ngày, tranh th? gi? làm vi?c, tôi v?n c? g?ng l??n l? nh?ng di?n ?àn, nh?ng trang web nuôi con ?? tìm nh?ng th?c ??n m?i, nh?ng món ?n l? m?t r?i h?t gi? làm l?i cu?ng cu?ng v? ch? búa và n?u n??ng cho con. Nh?ng cu?i cùng là gì: con v?n d?ng d?ng, b?c b?i ???c vài mi?ng r?i l?i ?òi trèo ra kh?i gh? ?n.

  1. ?n là khóc

Không hi?u có ph?i do quá stress vì con l??i ?n hay không mà tôi càng ngày càng nóng tính. Khi Bin còn 3 tháng tu?i, v?n còn bú m?, có l?n tôi ??a con ?i ch?i qua nhà hàng xóm, th?y c?nh b? m? ?ang v?t th?ng bé con ra ?? nhét t?ng thìa b?t vào m?m nó mà tôi th?y v?a bu?n c??i v?a xót xa, th?m ngh? “Sao mà ph?i kh? s? th? kia, kh? thân th?ng bé”. ?y v?y mà, gi? ?ây tôi làm sao th? này? Bi ?n ???c vài mi?ng là chán, tôi b?t ??u gào lên, quát m?ng lo?n x?. Ph?i ch?ng tôi ?ang ngh? r?ng quát m?ng s? làm con s? mà ?n nhi?u h?n, hay tôi ch? ?ang vì ích k?, vì ch?u nhi?c móc c?a ng??i khác mà trút gi?n lên ??u con? C? nh? th?, vòng xoáy càng lu?n qu?n, con càng không ?n, tôi càng m?ng, con càng khóc, l?i càng không ?n. Trong khi ch?ng và m? ch?ng tôi nhìn tôi nh? th? m? mìn, m? ác...

  1. ?i h?c là ?m

“Ám ?nh” tr? nên “kinh hoàng” th?c s? khi Bi b?t ??u ?i nhà tr?. Vì bà n?i c?ng còn b?n vi?c nên tôi ?ành ph?i cho con ?i h?c s?m. 18 tháng tu?i – Bi còn quá bé ?? b?t ??u v?i môi tr??ng m?i, nh?t là khi con còn quá l??i ?n. Y nh? nh?ng l?i “s?m truy?n” c?a bao th? h? bà m? ?i tr??c: tr? con ?i nhà tr? không ??a nào là không ?m c?. Nh?ng v?i Bi, có l? nó còn kinh kh?ng h?n, vì con ?n u?ng kém, thi?u ch?t, s?c ?? kháng kém nên r?t d? ?m. H?t viêm h?ng, s?t m?c r?ng, tiêu ch?y, l?i chân tay mi?ng, viêm ph? qu?n... Tôi ?ã bi?t th? nào là than vãn, v?t vã c?a nh?ng bà m? mà tôi ?ã c??i kh?y tr??c ?ây.

Ng??i ta nói: “trong cái khó ló cái khôn” k? c?ng ?úng. Trong lúc b? t?c, b?t ch?t tôi ?ã n?y ra ph??ng án trong ??u.

Và tôi b?t ??u công cu?c... “buông th?”

Tr??c tiên, tôi ??ng ký m?t khóa h?c Thi?n vào gi?a gi? làm bu?i tr?a. Tôi mu?n tôi ???c t?nh tâm h?n, bình t?nh l?i, nhìn nh?n ?úng v?n ??. Qu? th?t khóa h?c c?ng giúp tôi r?t nhi?u ?? có m?t tinh th?n tích c?c, không ??t n?ng quá vào v?n ?? ?n u?ng c?a con. Tôi t? nh?n ra, có l? vì tôi quá c?ng th?ng nên ?ã truy?n c?m xúc tiêu c?c ?y sang cho con. Tr? con v?n d? r?t nh?y c?m mà. N?u m?t ngày tôi c?ng r?i vào c?nh v?a ?n v?a b? quát m?ng thì li?u tôi có c?m th?y ?n ngon không? Lúc này tôi m?i nh?n ra tôi m?i là nguyên nhân chính khi?n con nh? v?y.

Không quát m?ng n?a, con ?n ???c bao nhiêu thì ?n, m? s? luôn c??i v?i con, nh? nhàng v?i con. M?c k? ng??i ta nói gì, m? s? không ?ánh con ch? vì b?a ?n, vì nh? th? không ?áng m?t chút nào. M?i b?a ?n, m?c dù tôi v?n ph?i ?au ??u ?? ngh? món ?? n?u cho con, làm th? nào cho ??p m?t, nh?ng dù con có ?n 1, 2 mi?ng ?i n?a thì gi? tôi v?n t??i c??i v?i con, vì: con không ?n thì m? ?n, có sao ?âu mà ph?i cáu.

Nh?ng dù sao, tôi v?n mu?n con ???c ?n u?ng ?? ch?t h?n ?? không còn c?nh còi c?c và ?m ?au tri?n miên n?a. Tôi quy?t tâm tìm hi?u th?t k? ?? l?a ch?n m?t s?n ph?m phù h?p nh?t ?? h? tr? cho con. Vì tr??c ?ây ?ã dùng r?t nhi?u s?n ph?m nh?ng không làm cho tình tr?ng con khá kh?m h?n bao nhiêu, nên gi? tôi c?ng có m?t chút kinh nghi?m. Tôi s? ch? tìm s?n ph?m con th?c s? c?n. Con c?n kích thích c?m giác ?n ngon h?n, tôi ch?n s?n ph?m ch?a Lysin, K?m, Arginin. Con c?n h? tr? cho ch?c n?ng tiêu hóa t?t h?n, tôi ch?n s?n ph?m ch?a vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6). Con c?n b? sung thêm ch?t h? tr? mi?n d?ch, t?ng s?c ?? kháng, tôi ch?n s?n ph?m ch?a Thymomodulin và K?m. Sau ch?c ngày con u?ng Oralplus Gold, b?ng d?ng bu?i t?i hôm ?ó Bi kêu “?ói” và ?òi m? cho ?n r?i rít. C?m giác lúc ?y c?a tôi nh? th? nào tôi c?ng không th? di?n t? n?i n?a! Gi?i thoát! ?úng, ph?i g?i là “gi?i thoát” m?i ?úng tâm tr?ng c?a tôi lúc ?y! Mà qu? th?t, không hi?u th? nào mà th?ng bé u?ng Oralplus Gold c? nh? ?n k?o v?y, ngày nào c?ng ?òi u?ng nh?ng t?t nhiên tôi ch? cho phép Bi u?ng nh? li?u l??ng h??ng d?n thôi.

V?y ??y, sau h?n 1 tháng s? d?ng Oralplus Gold thì gi? n?i ám ?nh h?n 1 n?m nay c?a tôi d??ng nh? ?ã bi?n m?t. Con ?n u?ng t?t h?n, có da có th?t và ??c bi?t c?ng b?t ?m v?t h?n. Còn ??i v?i tôi, vi?c ng??i ta nói gì không còn quan tr?ng n?a, vì tôi bi?t ch? có mình tôi m?i bi?t ?i?u gì t?t cho con, và không ai ng?n c?n ???c tôi làm ?i?u t?t nh?t cho con c?. H?n h?t, tôi hi?u r?ng, hành trình tr? bi?ng ?n cho con s? vô cùng ??n gi?n n?u m? có th? làm ch? b?n thân và sáng su?t ch?n ???c m?t s?n ph?m h? tr? con t?t nh?t.