Chuy?n ?n u?ng c?a con là v?n ?? mà 90% các bà m? có con trong ?? tu?i ?n d?m và m?u giáo quan tâm hàng ??u. Con bi?ng ?n v?n luôn là chuy?n muôn th?a khi?n các bà m? chúng ta ?au ??u tìm gi?i pháp. Câu chuy?n bi?ng ?n riêng nó v?n ?ã có muôn hình v?n tr?ng nh?ng m?i ng??i m? g?p ph?i tình c?nh ?y không ai là không khóc d? m?u d? mu?n có m?t phép m?u ?? con ?n t?t h?n.

Con bi?ng ?n, ai c?ng th?a bi?t r?ng, h?u qu? là gì? Là con còi, con th?p bé nh? cân, là b? so sánh v?i “con nhà hàng xóm”, là nh?ng l?i nói, nh?ng ánh m?t soi mói c?a hàng xóm, ng??i thân, là nh?ng l?i chê trách “không bi?t làm m?”. Nh?ng còn có nh?ng ?i?u, h? không th? hi?u ???c m? còn lo l?ng h?n g?p nhi?u l?n vi?c “nh? cân” c?a con, nh?t là khi con b??c vào ?? tu?i ?i nhà tr?, m?u giáo.

S? ra sao n?u con ?i h?c m?u giáo mà v?n bi?ng ?n nh? v?y?

Ch? Hi?n (Hoàng Mai - HN) chia s?: “Bông nhà mình tr??c ?n u?ng t?t l?m, nh?ng t? 1 tu?i tr? ?i không hi?u sao con bé l??i ?n h?n. M?i b?a ch? 2, 3 thìa cháo bé tí, c? ngày ch? ???c 300 ml s?a, c?ng không ch?u ?n hoa qu? luôn. Bây gi? chu?n b? cho con ?i h?c m?u giáo mà mình l?i càng lo ngay ngáy không bi?t ??n l?p v?a l? cô l? b?n, l?i v?a tính l??i ?n nh? v?y thì con ?n u?ng ki?u gì ?ây. Mà bây gi?, c? nhan nh?n các clip r?i câu chuy?n cô giáo ?ánh r?i hành h? các con ch? vì các con không ?n mà mình th?y lo quá. May m?n thì g?p ???c cô giáo t?t, ch? n?u không bé Bông mà b? ?ánh th? ch?c mình th??ng con ch?t m?t.”

Qu? th?t, vi?c tr? bi?ng ?n s? tiêu t?n r?t nhi?u th?i gian vào gi? ?n c?a tr? gây ra m?t ki?n nh?n ? ng??i l?n. ??n b? m? ? nhà còn nhi?u lúc phát cáu b?i con ?n quá ch?m ch? ch?a nói ??n cô giáo ? l?p m?u giáo m?t mình cho ít nh?t 5,6 cháu ?n, trong khi th?i bu?i bây gi? cô giáo d?y m?m non c?ng b? “khoán cân n?ng” các con, m?t tháng mà không t?ng ???c ít nh?t 2, 3 l?ng là nhà tr??ng l?i b? ph? huynh ý ki?n, cô giáo l?i càng áp l?c, càng ?nh h??ng ??n con. Không ch? v?y, vi?c tiêu t?n nhi?u th?i gian vào gi? ?n c?a tr? c?ng tr?c ti?p ?nh h??ng ??n c? h?i h?c h?i, ti?p thu nhi?u th? khác t? cu?c s?ng c?a tr?. Thay b?ng vi?c ng?i 1, 2  ti?ng ??ng h? cho b?a ?n, t?i sao không ph?i là 1, 2 ti?ng ??ng h? cho nh?ng trò ch?i b? ích cho tr?, hay ch? ??n gi?n là vi?c tr? ???c ? bên b? m? m?t cách tho?i mái mà không ph?i ch?m ch?m nhìn vào bát c?m?

?nh minh h?a: Con ?n ngoan khi ?i h?c s? ?? lo l?ng cho b? m?

S? ra sao n?u con ?i h?c c? ?m tri?n miên?

D? nh?n th?y, nh?ng ??a tr? bi?ng ?n s? “có v?” thi?u ch?t h?n nh?ng ??a tr? ?n u?ng t?t, th? hi?n ? s?c ?? kháng c?a tr? khi thay ??i môi tr??ng, thay ??i th?i ti?t. V?i tr? bi?ng ?n, l??ng th?c ?n n?p vào ?ã ít, h? tiêu hóa c?a tr? l?i y?u nên không tiêu hóa ???c th?c ?n ?? chuy?n hóa thành các d??ng ch?t c?n thi?t cho c? th? ??c bi?t là các y?u t? tham gia vào h? mi?n d?ch c? th?. Ví d? nh?, acid amin là m?t trong các thành ph?n có vai trò quan tr?ng trong h? mi?n d?ch, nh?ng acid amin c? th? không th? t? t?ng h?p ???c thì s? ph?i l?y t? ngu?n protein bên ngoài c? th?, có ngh?a là ?? có ???c nh?ng acid amin này, h? tiêu hóa c?a tr? ph?i tiêu hóa ???c protein t? th?t cá... Nh?ng v?i tr? bi?ng ?n, ch?c n?ng tiêu hóa s? g?p nhi?u khó kh?n do thi?u các vi ch?t h? tr? cho h? tiêu hóa nh? các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), lysin, k?m...

“T? ngày con ?i h?c, c? d?m ba hôm v? ch?ng tôi l?i ph?i thay nhau ngh? làm ?? trông con ?m s?t ? nhà, th?nh tho?ng l?i tá h?a ??a ?i c?p c?u vì tiêu ch?y c?p r?i viêm ph? qu?n. M?i ngày con ??n l?p là tôi l?i c?u tr?i kh?n ph?t cho con ??ng có v?n ?? gì c? và ?n u?ng t?t h?n, ch? v? ch?ng tôi c?ng làm ?? cách r?i mà con c?ng v?n l??i ?n. Mà b? m? c? ngh? su?t th? này thì c?ng ??n n??c b? ?u?i vi?c m?t thôi” – Anh Quang (Ba ?ình - HN) th? dài.

Làm sao ?? tìm ki?m gi?i pháp?

Có th? th?y, chuy?n bi?ng ?n c?a con dù v?i b?t kì nguyên nhân nào c?ng là ?i?u khi?n b? m? vô cùng ?au ??u. T?t nhiên, v?i nh?ng ph? huynh không ch?u quá nhi?u s?c ép t? ông bà, hàng xóm, công vi?c thì m?i chuy?n s? ??n gi?n h?n. Nh?ng v?i ?a s? tr??ng h?p, vi?c tìm nguyên nhân ?? gi?i quy?t v?n ?? bi?ng ?n c?a con l?i không h? ??n gi?n. Tuy nhiên, khi tr? ?ã bi?ng ?n lâu ngày, ngoài vi?c có nh?ng ph??ng pháp phù h?p ?? s?a ??i thói quen ?n u?ng c?a con nh?: không xem tivi, ipad khi ?n, không ?n rong, ?n ?úng b?a, th?i gian ?n phù h?p (20-30 phút), thay ??i hình th?c món ?n... thì tr? r?t c?n thêm m?t s?n ph?m h? tr? cho h? tiêu hóa và c?i thi?n v? giác cho tr? nh? Oralplus Gold. ?ây có th? nói là ?i?u ki?n t?i quan tr?ng h? tr? cho hành trình tr? bi?ng ?n cho con.

Lysin và K?m có trong Oralplus Gold giúp t?ng c?m giác ngon mi?ng, cùng các vitamin nhóm B và Arginin h? tr? tích c?c cho ch?c n?ng tiêu hóa, giúp tr? h?p thu th?c ?n ???c t?t h?n, khi tr? ?ã có c?m giác h?ng thú trong ?n u?ng và ?n th?y ngon mi?ng, ???c th?y “?n vì mình” h?n là “?n vì b? m?” thì chuy?n bi?ng ?n s? d?n d?n ???c c?i thi?n trông th?y. ??c bi?t Oralplus Gold còn ???c b? sung thêm d??ng ch?t Thymomodulin là m?t ho?t ch?t sinh h?c k?t h?p v?i K?m giúp t?ng c??ng ch?c n?ng mi?n d?ch c? th?, giúp nâng cao s?c ?? kháng cho tr?. ??c bi?t, v? ngon d? u?ng c?a Oralplus Gold có th? chinh ph?c ???c m?i ??a tr? ngay c? nh?ng em bé khó u?ng thu?c nh?t, ngoài ra tr? s? vô cùng thích thú n?u có th? t? c?m ?ng Oralplus Gold và u?ng d? nh? ?n k?o.

Oralplus Gold hi v?ng s? mang ??n m?t gi?i pháp nuôi con kh?e cho m? nhàn tênh, ?? m? s? không còn nh?ng lo l?ng v? em bé bi?ng ?n c?a mình.

Liên h? t?ng ?ài 04.33 52 25 25 ?? ???c h? tr? t? v?n v? s?n ph?m
H
o?c truy c?p website nuoiconkhoe.com.vn và fanpage: https://www.facebook.com/nuoiconkhoe.dht/ ?? bi?t thêm chi ti?t.