Sinh con ?ã là m?t s? v?t v? l?n lao c?a ng??i m?, nh?ng nuôi con còn là m?t cu?c chi?n khó kh?n h?n r?t nhi?u l?n, nh?t là ??i v?i các m? có con bi?ng ?n. V?i nh?ng “ti?u yêu” ?n u?ng khó tính, b??ng b?nh nh? v?y ch?c h?n không ít l?n m? ?ã ph?i ?au ??u ?? ch?n l?a cho con m?t s?n ph?m phù h?p trong m?t r?ng các s?n ph?m dành cho tr? bi?ng ?n trên th? tr??ng hi?n t?i. Nh?ng g?i ý sau ?ây s? giúp m? có th? ch?n ???c m?t s?n ph?m t?t nh?t và phù h?p nh?t dành cho con:

  1. S?n ph?m tr? bi?ng ?n có ch?a cyproheptadin ho?c corticoid? Nên tránh xa!

Có không ít s?n ph?m tr? bi?ng ?n trên th? tr??ng ???c qu?ng cáo v?i công d?ng ngay t?c thì, có khi ch? c?n sau m?t ngày s? d?ng. N?u ?? ý m? s? th?y ?a s? s?n ph?m nh? v?y s? ch?a m?t ho?t ch?t có tên cyproheptadin. Tác d?ng chính c?a nó là m?t ch?t kháng histamin, ch?ng d? ?ng, dùng trong các tr??ng h?p nh? h?t h?i, s? m?i, viêm m?i... V? b?n ch?t, cyproheptadin không ph?i là ch?t ???c ch? ??nh trong ?i?u tr? bi?ng ?n, mà th?c t? công d?ng kích thích c?m giác thèm ?n c?a cyproheptadin ch? là m?t trong s? r?t nhi?u tác d?ng ph?. Và các tác d?ng ph? không ???c nh?c ??n l?i r?t có h?i khác nh?t là ??i v?i tr? em d??i 2 tu?i nh?: khô mi?ng, táo bón, m?t m?i, ng? gà, l? m?, ?c ch? th?n kinh trung ??ng n?u s? d?ng kéo dài, ?nh h??ng ??n s? phát tri?n trí tu? c?a tr?. M? s? c?m th?y th? nào n?u mua ph?i s?n ph?m ch?a cyproheptadin cho con mình?

C?ng t??ng t? nh? v?y, nh?ng s?n ph?m ch?a bi?ng ?n có ch?a corticoid (ví d? nh? dexamethason, prednisolon...) không h? có b?n ch?t là ?i?u tr? bi?ng ?n, mà th?c ra nó ch? có tác d?ng gi? n??c, khi?n c? th? bé có c?m giác béo gi? t?o do tích n??c là chính ch? không ph?i t?ng kh?i l??ng c? b?p. Và tác d?ng ph? c?a corticoid nh? th? nào m? có bi?t không? Loét d? dày, xu?t huy?t tiêu hóa, ?nh h??ng ch?c n?ng th??ng th?n, còi x??ng, loãng x??ng... ?? ?? m? th?y nó có h?i nh? th? nào ?úng không?

  1. K?t h?p quá nhi?u các vitamin và khoáng ch?t, th?m chí c? men vi sinh và men tiêu hóa trong m?t s?n ph?m? M? c?n cân nh?c k?!

R?t nhi?u s?n ph?m cho tr? bi?ng ?n trên th? tr??ng k?t h?p ??n h?n hai ch?c thành ph?n trong cùng m?t s?n ph?m. M? ?ã bao gi? b?n kho?n t? h?i li?u s?n ph?m ?ó có u?ng cùng ???c v?i l? thu?c b? bé ?ang u?ng ? nhà không? N?u s? d?ng cùng lúc nhi?u thu?c v?i cùng thành ph?n gi?ng nhau quá có s? bé s? b? th?a ch?t và ng? ??c không?

V?y thì khi c?m trên tay m?t s?n ph?m tr? bi?ng ?n cho con mình, m? hãy xem k? thành ph?n c?a nó nhé. Ch? nên ch?a nh?ng ch?t mà th?c s? tr? bi?ng ?n c?n ?? kích thích c?m giác ?n ngon và làm tr? tiêu hóa t?t h?n (nh? lysine, các vitamin nhóm B, k?m), không nên ch?a quá nhi?u các ch?t khác s? làm quá t?i ch?c n?ng gan th?n c?a tr?. M? c?ng cân nh?c khi s? d?ng dài ngày các s?n ph?m ch?a men vi sinh ho?c men tiêu hóa vì có th? ?nh h??ng ??n h? vi sinh ???ng ru?t c?a tr? ho?c ?nh h??ng ??n ch?c n?ng s?n xu?t enzyme tiêu hóa c?a c? th?.

  1. Hàm l??ng các vitamin và khoáng ch?t có phù h?p v?i con không?

M?t s?n ph?m phù h?p ph?i có hàm l??ng các vitamin và khoáng ch?t phù h?p v?i nhu c?u c?a tr? (không quá 300% nhu c?u hàng ngày). Có r?t nhi?u s?n ph?m trên th? tr??ng có m?c hàm l??ng vitamin ho?c khoáng ch?t khá cao, n?u dùng dài ngày có th? gây tích l?y, không t?t cho c? th? c?a bé. ??c bi?t là các vitamin tan trong d?u nh? vitamin A, vitamin D ít th?i tr? qua n??c ti?u, nên khi dùng li?u cao dài ngày s? tích t? trong c? th? gây ng? ??c tr??ng di?n, ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a tr?.

  1. N?u tr? hay ?m v?t, có th? tìm s?n ph?m có k?t h?p thêm các d??ng ch?t t?ng s?c ?? kháng nh? Thymomodulin, K?m...

Th??ng thì nh?ng tr? bi?ng ?n s? có kh? n?ng cao không ???c cung c?p ??y ?? các ch?t dinh d??ng, do l??ng th?c ?n n?p vào r?t ít, ngoài ra th?c ?n vào c? th? l?i không chuy?n hóa ???c h?t thành các ch?t c?n thi?t cho h? mi?n d?ch c? th? do ch?c n?ng tiêu hóa kém. Vì v?y, tr? bi?ng ?n không ch? g?y bé, còi c?c so v?i b?n ??ng l?a mà có th? còn r?t hay ?m v?t, ??c bi?t là nh?ng tr? trong ?? tu?i m?i ?i nhà tr?, m?u giáo. Do ?ó, v?i m?t s?n ph?m tr? bi?ng ?n cho tr? nh?, ngoài vi?c cung c?p các d??ng ch?t h? tr? tiêu hóa và kích thích ngon mi?ng thì b? sung thêm các ch?t h? tr? h? mi?n d?ch c? th? nh? Thymomodulin, K?m c?ng là ?i?u r?t c?n thi?t trong vi?c nâng cao s?c kh?e cho tr?.

  1. M? có ng?i ph?i mang nhi?u ph? ki?n l?nh k?nh ?? pha thu?c cho con khi ?i ra ngoài ho?c ?i ch?i xa không?

Hi?n t?i có nhi?u s?n ph?m cho tr? bi?ng ?n v?i nhi?u d?ng bào ch? và ?óng gói khác nhau. Có s?n ph?m ? d?ng siro ?óng l? v?i th? tích 100-125 ml, có s?n ph?m d?ng b?t c?m ph?i pha thành dung d?ch tr??c khi u?ng. Nh?ng d?ng ?óng gói này ?ôi khi có th? gây phi?n ph?c cho các m? n?u ph?i mang thêm c? ph? ki?n c?c thìa ?? pha thu?c cho con khi ph?i ?i ra ngoài ho?c ?i ch?i xa, ngoài ra khi m? l? siro c?ng ph?i b?o qu?n c?n th?n n?u không s? d? b? nhi?m khu?n và h?ng thu?c. Hi?n nay trên th? tr??ng ?ã có s?n ph?m dành cho tr? bi?ng ?n d??i d?ng ?ng dung d?ch u?ng r?t ti?n d?ng, khi ?i xa không c?n mang theo c?c thìa, ch? c?n mang ?? li?u c?n dùng và ??c bi?t ?ng u?ng này bé có th? t? mình u?ng ???c, ch?c ch?n s? làm bé r?t thích thú và không còn b? ám ?nh b?i vi?c u?ng thu?c n?a.

Nh?ng g?i ý trên ch?c h?n ?ã giúp các m? ph?n nào an tâm h?n khi l?a ch?n s?n ph?m tr? bi?ng ?n cho bé r?i. Nh?ng dù là s?n ph?m nào ?i n?a, m? hãy luôn t?o không khí th?t vui v? trong b?a ?n cho bé nhé, ?ó s? là y?u t? quan tr?ng nh?t ?? bé có th? có h? tiêu hóa kh?e m?nh và tâm lý tho?i mái ?? phát tri?n t?t nh?t.