Tr? bi?ng ?n ngoài do b?nh lý còn vì tâm lý, ?ôi khi chính thái ?? c?a b? m? l?i là nguyên nhân khi?n con tr? l??i ?n. Th?c t? không ph?i ông b? bà m? nào c?ng bi?t cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n.

D??i ?ây là 10 l?i khuyên h?u ích ?? kh?c ph?c tình tr?ng bi?ng ?n ? tr? nh?:

  1. Kiên trì cho con ?n

Các bà m? th??ng có tâm tr?ng so sánh con mình v?i con nhà hàng xóm nên s?t ru?t khi con mình ?n ít. Tuy nhiên, các b?c ph? huynh nên hi?u r?ng bé ?n ít nh?ng v?n ?? dinh d??ng thì không có gì ?áng ng?i c?. Vì v?y, cha m? c?n kiên trì, bình t?nh ??i phó v?i tình tr?ng này c?a bé.

  1. Không ép con ?n

Ép tr? ?n là cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n r?t ph? bi?n nh?ng l?i ít hi?u qu? nh?t, có khi l?i ph?n tác d?ng. Hãy ?? con chúng ta ???c ?n theo nhu c?u, t?c là khi chúng c?m th?y ?ói và thèm ?n gì ??y. Vi?c ép bu?c tr? ?n s? t?o nên tâm lý s? hãi, c?ng th?ng cho tr?, còn ??i v?i ph? huynh s? cáu gi?n và b?c t?c. ?i?u ?ó khi?n vi?c ?n u?ng tr? thành n?i ám ?nh c?a con. Theo các chuyên gia v? dinh d??ng, n?u tr? b? c?ng th?ng s? ?nh h??ng x?u ??n s? co bóp c?a d? dày, d? gây nôn ói, khó h?p thu ch?t dinh d??ng.

  1. Không khen ng?i tr? thái quá

B? m? th??ng ngh? r?ng trong khi con ?n mà ???c khen ng?i s? khuy?n khích chúng, kích thích con mu?n ?n h?n. Th?c t? ?ó không ph?i cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n hi?u qu?. Chúng ta không ch? nuôi con mà còn d?y con, ngay t? nh? c?n giáo d?c ý th?c ?n u?ng không ph?i là ?i?u ?áng khen mà ?ó là ??c quy?n, ?n nhi?u ?? có s?c kh?e, ?? cao l?n h?n ch? không ph?i ?? làm vui lòng cha m?.

  1. Hãy chi?u c?

??i v?i tr? nh?, ?ôi khi chúng ta c?ng nên ch?p nh?n m?t vài s? thích trái khoáy c?a con. M? hãy ch?p nh?n vi?c n?u m?t món th??ng xuyên mà chúng thích h?n là ép chúng ?n món ?n mà b?n cho là ??y ?? dinh d??ng hàng ngày. Tr? con không ch? ?n vì ?ói mà còn ?n vì tò mò, hãy c? g?ng bày bi?n các món ?n sao cho th?t b?t m?t v?i màu s?c và hình thù ?a d?ng.

  1. Không nên kéo dài b?a ?n

M?t b?a ?n c?a tr? ch? nên kéo dài t?i ?a 30 phút. Ch?t dinh d??ng s? hao h?t c?ng nh? v? ngon s? m?t ?i khi th?c ?n b? ngu?i l?nh. Chúng ta không nên ?? con ng?m hay nhai ?i nhai l?i mi?ng th?t hay c?ng rau, c?ng không nên thúc ép tr?.
Tr??ng h?p bát c?m còn quá nhi?u, m? có th? kéo dài b?a ?n thêm 10 phút và ??ng s?t ru?t, b?c t?c hay u? o?i. B?n có th? k?t thúc b?a ?n n?u tr? nh?t ??nh không h?p tác và tìm ph??ng án khác.

  1. Chia nh? b?a ?n

Th?c t? m?t bát c?m to và ??y không th? kích thích tr? thèm ?n, nh?t là g?p nh?ng tr? l??i ?n. Ng??c l?i, tr? nhìn th?y bát c?m s? s? ??n phát khóc. Chia nh? b?a ?n chính là cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n h?u hi?u b? m? nên áp d?ng. B?t m?t n?a bát c?m l?i xem ph?n ?ng c?a tr?, n?u tr? b?ng lòng chúng ta có th? b? sung cho con n?a còn l?i sau vài ti?ng.
Hãy d?y con tính ??c l?p b?ng cách ?? tr? t? xúc hay ?n nh?ng gì chúng thích. Vi?c này không ??n gi?n nên hãy kiên nh?n làm t? t?.

  1. Không ?n gì tr??c b?a chính

Trong vòng 2 ti?ng tr??c khi vào b?a chính, không nên cho con ?n b?t kì ?? ?n v?t gì. ?? ?n v?t nh? bánh k?o, bim bim, xúc xích… có s?c h?p d?n r?t m?nh v??i tr?, tuy nhiên chúng l?i không ??m b?o dinh d??ng và t?o c?m giác no gi? t?o cho con. Chúng ta c?ng bi?t rõ ?? ?n v?t không t?t cho s?c kh?e nên hãy t?o cho tr? thói quen không ?n v?t ngay t? nh? là ?i?u c?n thi?t.

  1. Th?t khéo léo

M?t trong nh?ng cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n ?ò h?i k? n?ng ? cha m? chính là s?u khéo léo. ??ng tr?ng ph?t khi con không ch?u ?n, hay c?ng ??ng khen ng?i chúng m?t cách thái quá. Hãy xóa b? các quy t?c nhàm chán trên bàn ?n.
N?u b?n khó ch?u hay không vui vì con bi?ng ?n, hãy làm m?i cách ?? c?n gi?n qua ?i, nh?ng ??ng làm ?i?u ?ó tr??c m?t tr?. Hãy luôn vui v? v?i con cái.

  1. Không cho tr? ?n vô t?i v?

Các b?n ??y, ch?m sóc tr? bi?ng ?n còn d? ch? tr? em mà th?a cân béo phì thì r?t khó tr? v? cân ??i. N?u con b?n ?ói và thèm ?n, hãy cho ?n ?úng và ??. C? th? ph?i h?p thu quá nhi?u ch?t dinh d??ng trong m?t th?i gian ng?n t? l? thu?n v?i nguy c? béo phì, t?ng huy?t áp, ch?ng x? v?a ??ng m?ch và kéo theo r?t nhi?u h? qu? khác. ??ng sai l?m khi cho r?ng con ?n càng nhi?u càng t?t.

  1. Khích thích tr? ngon mi?ng

Tr??ng h?p tr? bi?ng ?n, g?y gò và ch?m phát tri?n h?n nh?ng ??a tr? cùng trang l?a, b?n ?ã dùng m?i bi?n pháp tr? v?n không ch?u ?n u?ng, hãy cho con u?ng siro vitamin t?ng h?p (vitamin a, D, Vitamin nhóm B…)và khoáng ch?t (canxi, k?m…). Không lo?i tr? kh? n?ng bé b? thi?u canxi gây bi?ng ?n. Trong m?t s? lo?i siro còn có thêm Lysin kích thích tiêu hóa, giúp tr? ngon mi?ng và h?p thu dinh d??ng t?t h?n.

Áp d?ng 10 cách ch?m sóc tr? bi?ng ?n trên, hi v?ng bé nhà b?n s? có th? ngon mi?ng và hào h?ng h?n v?i th?c ?n. Chúc các con ?n ngon, kh?e m?nh, phát tri?n cân ??i!