nen va khong nen lam khi tre bieng an

Tr? bi?ng ?n luôn là v?n ?? h?t s?c ?au ??u v?i các b?c cha m?, tr? bi?ng ?n có th? d?n ??n còi c?c, suy dinh d??ng, ch?m phát tri?n, suy gi?m h? mi?n d?ch….Mu?n lo?i b? d?t ?i?m hi?n t??ng này cha m? c?n có m?t ki?n th?c c?ng nh? kinh nghi?m, s? kiên trì trong vi?c ch?m sóc. D??i ?ây là nh?ng vi?c m? nên làm và không nên làm khi tr? bi?ng ?n.

Nh?ng ?i?u m? nên làm khi tr? bi?ng ?n

nhung dieu me nen va khong nen lam khi tre bieng an

 • Tr??c tiên là tìm hi?u nguyên nhân d?n ??n tr? bi?ng ?n sau ?ó m? s? bi?t bé thu?c các lo?i bi?ng ?n nào ?? bi?t ???c gi?i pháp phù h?p ?? thay ??i
 • Nên xem l?i các nguyên nhân t? phía m? ch? ??ng b?t ép con ?n mà trong khi con không mu?n ?n, nh? v?y tình tr?ng s? càng t?i t? h?n
 • Nên cho bé ?n khi ?ói, chính vì v?y không nên cho bé ?n linh tinh tr??c b?a ?n
 • Khuy?n khích bé v?n ??ng hàng ngày ?? bé tiêu hao n?ng l??ng, bé s? ?n ngon h?n và có s?c kh?e t?t h?n
 • Nên h?n ch? cho bé ?n v?t nh? k?o, bim bim…vì nh?ng ?? này không có nhi?u d??ng ch?t và s? làm bé không c?m th?y ngon mi?ng khi ??n b?a ?n
 • T?o h?ng thú cho bé khi ?n: M? có th? bày bi?n b?a ?n b?t m?t, màu s?c s?c s?, h?p d?n ho?c k? chuy?n cho bé, ?? vui.
 • Hãy ?? bé t? ?n n?u có th?: M? nên cho bé ?n cùng gia ?ình, t?p cho bé t? xúc ?n mà không c?n ?út, nh? v?y bé s? t? l?p và thích thú trong vi?c khám phá món ?n. ??c bi?t, m? s? không ph?i lo l?ng khi cho tr? ?i m?u giáo.
 • Cho bé tham gia vào quá trình ch? bi?n n?u ?n n?u có th?: B?n có th? ?? bé ph? giúp m?t chút trong vi?c n?u ?n nh? nh?t rau, l?y gia v?…s? giúp bé th?y thích thú và tho?i mái h?n. Ngoài ra, m? c?ng nên h?i ý ki?n c?a bé thích ?n món gì và chi?u theo ý ki?n c?a bé.

Nh?ng ?i?u không nên làm khi?n bé bi?ng ?n

nhung dieu me nen va khong nen lam khi tre bieng an

 • Không nên cho bé u?ng n??c l?nh, ?n ?? l?nh, kem l?nh quá nhi?u s? làm bé m?c ph?i các ch?ng viêm h?ng, gây khó ch?u và d?n ??n vi?c ?n không ngon mi?ng, bi?ng ?n
 • Không nên cho bé v?a ?n v?a u?ng n??c, u?ng nhi?u n??c s? làm bé nhanh no h?n và ?n ít l?i, n?u bé khó ?n hay d? b? tr? m? có th? ??i n??c l?c thành n??c h?m x??ng ?? có nhi?u d??ng ch?t h?n
 • Không cho bé u?ng s?a ngay sau b?a ?n chính: M? nên ?? s?a là m?t món cho b?a cách b?a chính kho?ng 2 ti?ng. N?u ?n xong cho bé u?ng s?a luôn có th? bé s? ngang b?ng, ?n quá nhi?u s? khi?n d? dày khó tiêu h?n
 • M? không nên ép con quá ?? con có c?m giác b?a ?n chính là c?c hình, mang tâm lý s? hãi, tr?n tránh. N?u m? ép quá s? khi?n bé d? nôn ?e.
 • Không nên ?? bé h?p thu dinh d??ng m?t cách th? ??ng: Nhi?u cha m? ?ã s? d?ng r?t nhi?u chiêu trò ?? thu hút bé, ?? bé m?t chú ý và th? ??ng nu?t th?c ?n. Nh? v?y, bé s? không c?m nh?n ???c v? ngon c?a ?? ?n và h?p th? ???c ít ch?t dinh d??ng h?n.

V?i nh?ng l?i khuyên trên, hy v?ng có th? c?i thi?n ???c tình tr?ng tr? bi?ng ?n c?a bé, giúp bé ?n u?ng ch? ??ng h?n, ?n ngon mi?ng và h?p thu ch?t dinh d??ng t?t h?n. ??c bi?t, bé còn có th? t? l?p h?n trong b?a ?n, nh? v?y m? s? yên tâm khi cho bé ?i m?u giáo, nhà tr?.

Ngoài ra, ?? bé có th? nhanh chóng c?i thi?n tình tr?ng bi?ng ?n m? có th? tham kh?o s? d?ng s?n ph?m Oralplus Gold c?a Công ty C? ph?n D??c ph?m Hà Tây- Công ty D??c ph?m uy tín h?n 50 n?m trên th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m v?i công th?c ??t phá, giúp tr? bi?ng ?n, gi?m ?m v?t cho bé trong vòng 14 ngày. V?a qua, v??t qua hàng nghìn s?n ph?m tiêu bi?u khác, Oralplus Gold ?ã vinh d? nh?n gi?i th??ng “S?n ph?m uy tín, ch?t l??ng, an to?n vì s?c kh?e ng??i tiêu dùng” n?m 2017 do  T?ng c?c Tiêu chu?n ?o l??ng Ch?t l??ng – B? Khoa h?c và Công ngh? c?p phép nên m? có th? an tâm cho bé s? d?ng lâu dài.